Adiunkt naukowo-dydaktyczny – nauki socjologiczne

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
adiunkta naukowo-dydaktycznego
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Socjologii
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne
DATA OGŁOSZENIA: 09.08.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.08.2019 r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
LINK DO STRONY: http://wiadomosci.sggw.pl – zakładka „Oferty pracy”.
Dodatkowe informacje można uzyskać na Wydziale Nauk Społecznych, tel. +48 22 59 347 10
(Kierownik Dziekanatu, Pani inż. Małgorzata Greliak).
SŁOWA KLUCZOWE: nauki socjologiczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
– Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 109 pkt.1 oraz art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał. 6),

Od kandydata oczekuje się:
– stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie socjologii,
– pozytywnej opinii komisji konkursowej za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
– co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego (udokumentowanej), tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
– kierowania projektem badawczym lub złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,
– doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych z zakresu socjologii lub/i komunikacji społecznej, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, czyli autorstwa lub współautorstwa czterech monografii naukowych i/ lub publikacji naukowych w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego, w części A lub C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazach: Journal Citation Reports (JCR), European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach,
– doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski. Dodatkowym atutem kandydata będzie odbycie stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Kandydaci powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 następujące dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
2) kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW/ z dwoma zdjęciami),
3) życiorys,
4) oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572 t.j. ze zm.) oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy) – druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW,
5) odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych,
6) wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego,
7) potwierdzenie kierowania projektem badawczym/złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,
8) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Ponadto osoby spoza uczelni:
1) opinię z ostatniego miejsca pracy,
2) świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy -druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.
Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dokumenty należy składać do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych budynek nr IV pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych budynek nr IV pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa:, tel.: /22/ 59 347 10
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 2 września 2019 r. godz. 10:00

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.