Asystent – pedagogika – konkurs jednoetapowy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Społecznych,
Katedra Edukacji i Kultury
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent, zatrudnienie na czas określony 1 rok
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne lub humanistyczne – pedagogika

specjalność: pedagogika wczesnoszkolna
DATA OGŁOSZENIA: 11.09.2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.09.2018 r. godz. 8:00
LINK DO STRONY: wns.sggw.pl.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagane kwalifikacje:
– dyplom magistra lub doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, w zakresie pedagogiki – pedagogika wczesnoszkolna
– posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego (udokumentowaną) tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

Wymagania dodatkowe uwzględniane przy ocenie zgłoszeń kandydatów:
– udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
– co najmniej 4 publikacje w zakresie pedagogiki,
– doświadczenie dydaktyczne i udział w projektach edukacyjnych,
– umiejętności związane z wykorzystywaniem programów komputerowych,
– umiejętności w zakresie wychowania artystycznego (szczególnie muzyki),
– umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność.

Osoby ubiegające się na w/w stanowisko powinny spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm., z dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011 r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 ust.6 pkt.1-4, zmiana z dnia 28.05.2018 r. uchwała Senatu nr 51).

Osoby zainteresowane winny złożyć u Sekretarza Rady Wydziału, w terminie do dnia 25.09.2018 r. do godz. 8:00 następujące dokumenty:
– podanie do JM Rektora SGGW o zatrudnienie na ww. stanowisko,
– kwestionariusz osobowy /wg druku SGGW/ z 2 zdjęciami.
– oświadczenie, że Kandydat spełnia wymagania art. 109 ust. 1 ww. Ustawy oraz oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
– życiorys zawodowy,
– poświadczony odpis dyplomu (przez Sekretariat Uczelni),
– wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 28.06.2016r; Dz. U. 2016r. poz. 922)”

Dokumenty należy składać do 25 września 2018 r. do godz. 8.00 w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych budynek nr IV pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie: w sekretariacie Katedry Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Społecznych budynek nr 35, pok. nr 214, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 22 – 23
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 września 2018 r. godz. 9:00

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.