Asystent – pedagogika – konkurs wieloetapowy nr 1

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Społecznych,
Katedra Edukacji i Kultury
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent, zatrudnienie na czas określony 1 rok
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSYPLINA: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

DATA OGŁOSZENIA: 20.12.2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.01.2019 r. godz. 8:00
LINK DO STRONY: wns.sggw.pl
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagane kwalifikacje:
– dyplom magistra lub doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych,– w dyscyplinie pedagogika – specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną,
– posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego (udokumentowaną) tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.
Wymagania dodatkowe uwzględniane przy ocenie zgłoszeń kandydatów:
– udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
– co najmniej 4 publikacje w zakresie pedagogiki,
– doświadczenie dydaktyczne i udział w projektach edukacyjnych,
– umiejętności związane z wykorzystywaniem programów komputerowych,
– kwalifikacje w zakresie terapii sensorycznej,
– umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność.

Osoby ubiegające się na w/w stanowisko powinny spełniać wymogi zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018. Nr 1668 z dnia 2018.08.30) oraz w Statucie Uczelni (zał.6 ust.6 pkt.1-4, zmiana z dnia 28.05.2018 r. uchwała Senatu nr 51).
Osoby zainteresowane winny złożyć u Sekretarza Rady Wydziału, w terminie do dnia 11.01.2019 r. do godz. 8:00 następujące dokumenty:
– podanie do JM Rektora SGGW o zatrudnienie na ww. stanowisko,
– kwestionariusz osobowy /wg druku SGGW/ z 2 zdjęciami.
– oświadczenie zdefiniowane w z art.. 343 ust. 1 pkt 13 w/w Ustawy, oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
– życiorys zawodowy,
– poświadczony odpis dyplomu (przez Sekretariat Uczelni),
– wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 28.06.2016r; Dz. U. 2016r. poz. 922)”
Dokumenty należy składać do 11 stycznia 2019 r. do godz. 8.00 w budynek nr IV pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie: /22/ 59 347 22
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 stycznia 2019 r. godz. 9:00
Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.