Konkurs fotograficzny: „Przemiany polskiej przestrzeni wiejskiej”

Wydział Nauk Społecznych – Patron Dni SGGW 2017 zaprasza studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Przemiany polskiej przestrzeni wiejskiej”.
Konkurs objęty został honorowym patronatem JM Rektora prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego.

Celem konkursu jest udokumentowanie za pomocą fotografii przemian przestrzeni wiejskiej w taki sposób, aby autor za pomocą zdjęcia udzielił odpowiedzi na pytanie: jakie najważniejsze przemiany dokonały się w polskiej przestrzeni wiejskiej po akcesji Polski do UE. Istotne jest uchwycenie zmian obserwowanych zarówno w przestrzeni materialnej- tworzenie przestrzeni publicznych, budowa urządzeń infrastrukturalnych: jak i w przestrzeni pracy, wypoczynku, szeroko rozumianej kultury wsi i w sferze interakcji społecznych oraz nowych powiązań z otoczeniem zewnętrznym.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę w wysokości 500 zł
Za zajęcie II i III miejsca oraz wyróżnienie przewidziano nagrody rzeczowe.
Przypominamy także o zachowaniu etycznych i prawnych zasad pracy badawczej. Fotografując konkretne osoby należy zadbać o ich poszanowanie, a w sytuacjach niepublicznych autor zobowiązany jest wcześniej uzyskać pisemną zgodę fotografowanych.

Regulamin konkursu
Plakat