Konkurs na zatrudnienie: adiunkt naukowo-dydaktyczny – socjologia kultury

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza wieloetapowy konkurs na zatrudnienie adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – jeden etat

Informacje o konkursie
Dziedzina: nauki humanistyczne lub społeczne
Dyscyplina: socjologia
Specjalność: socjologia kultury
DATA OGŁOSZENIA: 19.06.2017r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.07.2017r. do godz. 14.00
LINK DO STRONY INTERNETOWEJ: http://wiadomości.sggw.pl,
ZAKŁADKA: oferty pracy
SŁOWA KLUCZOWE: socjologia, socjologia kultury

OPIS:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 pkt.1, 114 pkt. 5 oraz art. 118a ust.1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz warunki zawarte w Statucie SGGW w Warszawie (zał. 6 pkt. 9):
Warunki obligatoryjne jakie powinien spełniać kandydat:
1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, dyscyplinie socjologia, specjalność: socjologia kultury
2. Opublikowane minimum cztery prace w recenzowanych czasopismach naukowych
3. Pozytywna opinia wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych a w przypadku osób z zewnątrz pozytywna opinia komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie
4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w języku polskim i angielskim
5. Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie C1

Warunki dodatkowe uwzględniane przy ocenie zgłoszeń kandydatów:
– kompetencje do zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi
– doświadczenie w zakresie udziału w projektach naukowych o zasięgu międzynarodowym
– doświadczenie w pracy na uczelni wyższej na stanowisku naukowo-dydaktycznym
– dorobek naukowy krajowy i zagraniczny z zakresu socjologii kultury ze szczególnym uwzględnieniem socjologii ciała

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1) Podanie do JM Rektora SGGW o zatrudnienie na ww. stanowisku
2) Życiorys naukowy
3) Kwestionariusz osobowy
4) Odpis (poświadczona kserokopia przez Sekretariat Uczelni) dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora
5) Wykaz osiągnięć naukowych kandydata z uwzględnieniem publikacji i liczby punktów uzyskanych za publikacje
6) Wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych kandydata,
7) Oświadczenie kandydata, że spełnia wymagania art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz deklaruje, że SGGW będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy na stanowisku adiunkta
8) Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 28.06.2016r; Dz. U. 2016r. poz. 922)”
Osoby spoza SGGW składają dodatkowo:
1) Kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami
2) Ostatnią ankietę oceny Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Dokumenty należy składać do 03 lipca 2017r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych budynek nr IV pok. nr 22 ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie: w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych budynek nr IV, pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10
PLANOWANY TERMIN ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 04 LIPCA 2017r.