Monografie

Wszystkie publikacje pracowników Wydziału Nauk Społecznych SGGW
dostępne są w bazie Biblioteki Głównej SGGW TUTAJ

 

2019

Iwona Błaszczak, Działalność oświatowa Feliksa Popławskiego współtwórcy Polskich Uniwersytetów Ludowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019

2018

Tomasz Herudziński, Piotr Swacha (red.), Społeczności lokalne – konteksty przemian i innowacje, Wyd. SGGW, Warszawa 2018

Tomasz Herudziński, Postawy absolwentów szkół wyższych wobec rynku pracy, Wydawnictwo M-Druk, Poznań 2018

Iwona Błaszczak, Działalność oświatowa Feliksa Popławskiego współtwórcy Polskich Uniwersytetów Ludowych.  Społeczno-kulturowe uwarunkowania edukacji dorosłych w środowisku wiejskim. Historia i Współczesność. Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW, Warszawa 2018

Rafał Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce, Wyd. SGGW, Warszawa 2018.

2017

Marta Cywińska, Yuriy Plyska, Iwona Błaszczak, Agnieszka Pawluk-Skrzypek (red.), Nauczyciel – misja – osobowość – autorytet – wiedza,  Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”, Ostróg 2017

Joanna Wyleżałek (red.), Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian, Wyd.SGGW, Warszawa 2017.

Iwona Błaszczak, Tomasz Maliszewski, Ewa Smuk-Stratenwerth (edited by:) Folk High Schools of the 21st Century TRADITION – CONTEMPORANEITY – CHALLENGES FOR THE FUTURE, Ecological and Cultural Association ZIARNO in Grzybów 2017.

Iwona Błaszczak (red. naukowa), Nauczyciel i uczeń w procesie edukacji dorosłych. Tradycje i wymogi współczesności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017

Iwona Błaszczak, Maliszewski Tomasz, Smuk-Stratenwerth (red. naukowa), Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, Grzybów 2017

2016

Makowska M., Etyczne wyzwania współpracy studentów medycyny z przemysłem farmaceutycznym. Studium porównawcze sytuacji w Polsce i USA, Wydawnictwo SGGW, 2016.

Dziecko w kulturze europejskiej red. nauk. Katarzyna Bogacka. – Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016.

Rhetoric, knowledge and the public sphere Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska (eds.). – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016.

Retoryka wizerunku medialnego red. nauk. Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Retoryczne, 2016.

Franciszek Kampka Etyka biznesu kompas czy kajdany? Wydawnictwo SGGW, 2016

Droga do samorządności terytorialnej: Polska 1989-1990 Jerzy Bartkowski, Ewa Nalewajko, Barbara Post, Inka Słodkowska Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2016.

Społeczne światy rządowej elity administracyjnej Paweł Maranowski, Ewa Nalewajko, Barbara Post, Anna Radiukiewicz. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2016.

Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce red. nauk. Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Nauczyciel, uczeń, rodzic w teorii i praktyce edukacyjnej red. nauk. Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2016.

Komunikacja w rodzinie red. nauk. Monika Podkowińska Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2016.

Emilia Paprzycka, Zbigniew Izdebski, Single i singielki, Intymność i seksualność osób żyjących w pojedynkę, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016

Tomasz Herudziński, Piotr Swacha, Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7583-660-8 (do pobrania)

I. Błaszczak (red.) Śladami Janusza Korczaka współczesnego Sokratesa, Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW, Warszawa 2016. ISBN 978-83-62523-52-8

M. H. Herudzińska, I. Błaszczak (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

2015

Korczak Andrzej, Indyjskie inspiracje teorii mitu Mircei Eliadego i Josepha Campbella, Oficyna Wydawnicza Heliodor, Warszawa 2015

Korczak Andrzej, Mythologos : filozoficzne interpretacje teorii mitu Mircei Eliadego, Josepha Campbella i Ericha Fromma, Zakopane : Aquarius, 2015

Najder-Stefaniak Krystyna, Wprowadzenie do bioetyki, Wydawnictwo Naukowe Synergia, Warszawa 2015

Najder-Stefaniak Krystyna (red.), Philosophy and practice of sustainable development, Zakład Filozofii SGGW Warszawa, 2015

Podedworna, Hanna (red. i inni), Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015

Raszkiewicz Henryk, Symboliczne wyrażenie i znakowa mediacja ustosunkowania do obiektu : psychologia przeżycia i działania z perspektywy symbolu i znaku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015

Walkiewicz Wiesław, Bałkany słowiańskie : aspiracje – uwikłania – sprzeczności, Wydawnictwo i Drukarnia Libra, Warszawa, Białystok 2015

Walkiewicz Wiesław, Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, Wydawnictwo i Drukarnia Libra, Warszawa, Białystok 2015

2014

Marek Jędrzejewski, Młodzi poeci w PRL : młoda poezja jako wyraz świadomości pokolenia lat 1976-1980, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014

Monika Jurewicz, Agnieszka Pawluk-Skrzypek (red.), Pedagogika dziecka, Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2014.

Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Warszawa: Oficyna Naukowa

Monika Podkowińska,  Komunikacja społeczna – tendencje, problemy, wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo SGGW

Izabela Podobas,  Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014

Katarzyna Bogacka, Ikona Maryi Orędowniczki ze Służewa. Geneza i kontekst kulturowy, Wydawnictwo SGGW

Ewa Sadurska-Duffy, Wartości wielkoprzemysłowej kadry menadżerskiej na przykładzie polskiego sektora elektroenergetycznego, Wydawnictwo SGGW

Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, pod red. Agnieszki Kampki, Wydawnictwo SGGW

2013

Analiza danych zastanych: przewodnik dla studentów, red. nauk. Marta Makowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013.

Marek Jędrzejewski, Subkultury a samorealizacja w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Rodzina w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku: problemy stare i nowe, pod red. Ewy Lubiny, Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2013.

Andrzej Korczak, Mythologos: filozoficzna interpretacja teorii mitu Mircei Eliadego, Josepha Campbella i Ericha Fromma, Kraków: Miniatura, 2013.

Agnieszka Maj, Polskie wzory cielesności: przemiany stosunku do ciała w kulturze ponowoczesne, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2013.

Philosophy and practice of sustainable development, ed. Krystyna Najder-Stefaniak, Warsaw: Zakład Filozofii WNS SGGW, 2013.

Społeczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce,  pod red. Joanny Wyleżałek, Krystyny Najder-Stefaniak, Katarzyny Bogackiej, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2013

Edukacja wychowanie odpowiedzialność: z teorii i praktyki pedagogicznej, pod red. nauk. Teresy Zawojskiej, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2013

Krystyna Najder-Stefaniak, Wprowadzenie do ekofilozofii, Wydawnictwo SGGW

2012

Ewa Lubina, Słownik współczesnego rozumienia pojęć pedagogicznych: przegląd zastosowania podstawowych pojęć pedagogicznych w literaturze przedmiotu, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2012.

Rafał Boguszewski, Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia?: studium socjologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

Waldemar Kozłowski, Motywacja samoistna a strategie uczenia się, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2012.

Między znaczeniem a działaniem: retoryka i władza, pod red. Agnieszki Kampki, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2012

Małe dziecko w przestrzeni społecznej i edukacyjnej, red. nauk. Ewa Lubina, Lublin: Polihymnia, 2012.

Ewa Lubina, Kompetencje psychospołeczne nauczycieli w świecie technologii komunikacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Ewa Lubina, Nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym – możliwości, wyzwania, potrzeby kształcenia, Lublin : Polihymnia, 2012.

Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Anna Onufrejów, Problemy wychowawcze i zaburzenia u dzieci w wieku szkolnym – wprowadzenie do problemu. Cz. 1. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012.

Joanna Wyleżałek, Mobbing uczelniany jako problem społeczny: specyfika, uwarunkowania organizacyjne oraz konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2012

Joanna Wyleżałek, Świat społeczny – świat jednostek: co kształtuje człowiek(a)?, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2012

Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności: ziemia, rolnictwo, bezpieczeństwo, pod red. Janusza Gmitruka, Arkadiusza Indraszczyka, Stanisława Stępki; Warszawa, 2012

Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie. T. 2. Idee, organizacje, środowisko, red. nauk. Franciszek Kampka, Stanisław Stępka, Warszawa 2012

Andrzej Korczak, Nić Ariadny: Teorie bytu presokratyków a myśl współczesna, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacji, 2012.

Andrzej Korczak, Wykłady z filozofii współczesnej, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacji, 2012.

Środowisko i przestrzeń człowieka, red. nauk. Krystyna Najder-Stefaniak, Warszawa: Wydawnictwo ZF SGGW, 2012.

How not to get lost in human space?, ed. by Krystyna Najder-Stefaniak, Warsaw: Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW, 2012.

Homo viator w świecie spotkania kultur, red. nauk. Krystyna Najder-Stefaniak, Joanna Wyleżałek, Marta Cywińska, Warszawa: Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW, 2012.

Artur Rodziewicz, Idea i forma: o fundamentach filozofii Platona i presokratyków = Idea kai eidos, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

Elżbieta Posłuszna, Jacek Posłuszny, Ekstremizm i terroryzm w sporze o aborcję, Warszawa 2012.

Elżbieta Posłuszna, Ekstremizm ekologiczny: źródła, przejawy, perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

Elżbieta Posłuszna, Nienawiść, nihilizm, kultura na krawędzi: Nietzsche wobec korzyści i zagrożeń związanych z transformacją wartości, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2012.

2011

Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania, pod red. Hanny Podedwornej, Andrzeja Pilichowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2011.

Nowe inspiracje socjologii wsi, red. nauk. Hanna Podedworna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

Ryzyko – między kulturą strachu a kalkulowaną niepewnością, pod red. Katarzyny Stobińskiej, Franciszka Kampki i Wojciecha Połecia, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011.

Izabela Podobas, Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa: Difin, 2011.

Paweł Migała, Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.

Piotr Jabłoński, Mariusz Jędrzejko, Narkotyki i paranarkotyki: etiologia, rozpoznawanie, postępowanie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011.

Piotr Jabłoński, Mariusz Jędrzejko, Narkotyki i paranarkotyki: (perspektywa polska),Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011.

Mariusz Jędrzejko, Marihuana fakty, marihuana mity, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2011.

Cyberprzestrzeń i dzieci: przewodnik metodyczny dla nauczycieli, red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011.

Pseudonauka: choroba, magia czy biznes?, red. nauk. Kazimierz Korab, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

Kazimierz Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

Międzynarodowa Unia Chłopska 1957-1968, wybór i oprac. Bożena Kącka-Rutkowska, Stanisław Stępka, Warszawa 2011.

Stanisław Mikołajczyk w II Rzeczypospolitej: wybór pism i przemówień, oprac. Stanisław Stępka, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011.

Filozoficzna i aksjologiczna perspektywa zagadnień dotyczących przyrody i człowieka, red. nauk. Krystyna Najder-Stefaniak, Warszawa: Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW, 2011.

Filozoficzne projekty rozumienia świata i człowieka, red. nauk. Krystyna Najder-Stefaniak, Warszawa, 2011.

Andrzej Korczak, Od mitu do logosu, Warszawa: Heliodor, 2011.

Monika Podkowińska, Integracyjny wymiar komunikowania, Warszawa: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2011.

Izabela Podobas, Negocjacje międzynarodowe: zarys wykładu, Warszawa: Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011.

Michał R. Węsierski, Problemy integracji wiedzy a badanie zjawisk politycznych: w stronę idei jedności nauki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2011.

Teresa Zawojska, Od epistemologii do historiozofii: poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, red. nauk. Joanna Wyleżałek, Dominik Orłowski, Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych , 2011.

2010

Między dawnym a nowym – na szlakach humanizmu: księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Zygmunta Józefa Przychodzenia, pod red. Franciszka Kampki, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2010.

Człowiek w wielkiej sieci: (nowe multimedia – źródło zaburzeń wychowawczych i uzależnień), red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Jarosław Klimczak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010.

Monika Jurewicz, Czytanie ze zrozumieniem: uwarunkowania rodzinne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

Wirtual: czy nowy wspaniały świat?, red. nauk. Kazimierz Korab, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

Monika Podkowińska, Komunikowanie w życiu człowieka, Warszawa, 2010.

Marta Makowska, Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego, Warszawa: CeDeWu, 2010.

Marta Cywińska, Człowiek na pograniczu kultur, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2010.

Człowiek w przestrzeni spotkań, red. nauk. Krystyna Najder-Stefaniak, Yuriy Plyska, Warszawa, 2010.

Ewa Szczecińska-Musielak, Pozanaukowe fascynacje innością kulturową: Polski Ruch Przyjaciół Indian, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

Piotr Swacha, Polityka informacyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego (1946-1947), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010

Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009), pod red. Janusza Gmitruka, Arkadiusza Indraszczyka, Stanisława Stępki, Warszawa, 2010.

Bezpieczna Europa z perspektywy Wschodu, pod red. Wiesława Walkiewicza, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2010.

Białorusini, pod red. Teresy Zaniewskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2010.