Profesor nadzwyczajny – nauki o zarządzaniu i jakości – konkurs wieloetapowy

OGŁOSZENIE

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza
/Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Załącznika nr 1 do Statutu SGGW/
konkurs wieloetapowy na stanowisko:
profesora uczelni
typ stanowiska: naukowo-dydaktyczne
w dziedzinie: nauki społeczne
w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości
na Wydziale Nauk Społecznych (wns.sggw.pl)
 w Katedrze Socjologii
Zatrudnienie na czas określony 2 lata

O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2  pkt 2 ww.  Ustawy oraz w Załączniku nr 6 do Statutu SGGW:

1) posiadają stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora, lub stopień naukowy w sytuacji określonej w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz stwierdzone przez recenzenta lub recenzentów powołanych przez Rektora na wniosek dziekana, lub z własnej inicjatywy, znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej,

2)  wykazują się wyróżniającym, uznanym w środowisku międzynarodowym, dorobkiem naukowym w reprezentowanej specjalności, ocenionym pozytywnie przez co najmniej 2 recenzentów z tytułem naukowym, w tym 1 spoza SGGW,

3)  są autorami lub współautorami (w przypadku kandydatów ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego) co najmniej 5 monografii naukowych i/lub publikacji naukowych, w tym co najmniej 3 w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego, w części A lub C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazach: Journal Citation Reports (JCR), European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, w tym publikacjami w dyscyplinie nauki socjologiczne

4)  odbyły łącznie 3-miesięczny naukowy staż za granicą w ośrodkach naukowych,

5)  kierowały lub kierują projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,

6) posiadają udokumentowany dorobek dydaktyczny, np. wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych, autorstwo podręczników,

7)  wykazują się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych, a w przypadku kandydatów ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora również promotorstwem przynajmniej jednego pozytywnie zakończonego przewodu doktorskiego,

8)  posiadają co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego (udokumentowaną) tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.

Wymagania dodatkowe, uwzględniane przy ocenie zgłoszeń kandydatów:
– doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi,
– doświadczenie dydaktyczne,
– doświadczenie w zakresie udziału w pracach badawczo-rozwojowych,
– umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora SGGW o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 • kopia dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora (poświadczona przez Biuro Organizacyjne SGGW);
 • autoreferat z elementami życiorysu;
 • wykaz dorobku naukowego w rozpatrywanej specjalności (obejmujący prace opublikowane lub przyjęte do druku);
 • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, wraz z informacją o kształceniu młodej kadry (wykaz przewodów doktorskich);
 • oświadczenie informujące m.in. o:
       –  spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ww. Ustawy;
       – wyborze SGGW, z dniem nawiązania stosunku pracy, jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ww. Ustawy,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922)”.

Ponadto osoby dotychczas zatrudnione w Uczelni składają:

 • ostatnią ocenę Wydziałowej Komisji Oceniającej,
 • informację o łącznej liczbie punktów uzyskanych w ciągu ostatnich 4 lat z działalności naukowej ocenianej na podstawie monografii naukowych i/lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach ogłoszonych przez właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego w odpowiednim wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach oraz punktacją za monografie naukowe.

Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:

 • kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW) z 2 zdjęciami;
 • dokumenty poświadczające staż pracy oraz ostatnią ocenę okresową nauczyciela akademickiego, o której mowa w art. 128 ww. Ustawy, jeśli takiej ocenie w dotychczasowym miejscu pracy podlegały.

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć u Sekretarza Rady Wydziału Nauk Społecznych, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, bud. 4, pok. 22, w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. godz. 8:00.               

Konkurs będzie składał się z następujących etapów:

 1. pierwszy, w ramach którego nastąpi:
  • formalna ocena złożonych ofert pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym;
  • wybór kandydatów kwalifikujących się do etapu II; do II etapu kwalifikowani są kandydaci, których oferty spełniają kryteria formalne a złożone dokumenty, poświadczające staż pracy oraz ocenę okresową nauczyciela akademickiego, o której mowa w art. 128 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przemawiają za dopuszczeniem kandydata do dalszego etapu konkursu;
 2. drugi, na który składa się:
  • zasięgnięcie przez Komisję konkursową dodatkowych opinii o kandydatach (w tym w szczególności w przedmiocie dorobku naukowego kandydatów) w formie pisemnej oceny dokonanej przez recenzentów z tytułem naukowym profesora (w tym jednego spoza Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), reprezentujących tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową;
  • posiedzenie Komisji Konkursowej z udziałem zaproszonych kandydatów – w przypadku, jeśli do tego etapu zakwalifikuje się więcej niż 1 kandydat;
  • podjęcie decyzji przez Komisję Konkursową o rozstrzygnięciu konkursu.

Po wyborze kandydata przez Komisję Konkursową, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie złoży do Rektora wniosek o zatrudnienie osoby wybranej w konkursie, zaopiniowany uprzednio przez Radę Wydziału. Po otrzymaniu wniosku, Rektor przedłoży wniosek do zaopiniowania przez Senat. Po uzyskaniu opinii Senatu, Rektor podejmie decyzję o zatrudnieniu kandydata.

Wyniki przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dnia pozytywnego zaopiniowania przez Senat, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym ogłoszeniu i Statucie SGGW w Warszawie, na tablicy ogłoszeń Wydziału. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22 59 347 10.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 stycznia 2019 r. godz. 9:00.

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

                                                                                                                   /prof. dr hab. Wiesław Bielawski/