Niestacjonarne

Pedagogika – Studia II stopnia – I rok

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 1/ZIMOWY
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Metodologia badań społecznych 10 10 E  
2. Współczesne problemy psychologii 20   Z  
3. Pedagogika ogólna 20   Z  
4. Translatorium 1   24 Z  
5. Seminarium magisterskie   20 Z  
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
6. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowań  i emocji 10 10 Z  
7. Poradnictwo pedagogiczne i doradztwo zawodowe 10 10 E  
8. Metodyka pracy pedagoga szkolnego 10 10 E  
  Łącznie godziny w semestrze 1: 164 80 84    
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
6. Podstawy teorii organizacji i zarządzania 10 10 E  
7. Prawo oświatowe 10   Z  
8. Psychologia kierowania placówką oświatową 10   E  
9. Podstawy andragogiki pracy 10 10 E  
10. Stres w pracy i zarządzanie czasem   10 Z  
  Łącznie godziny w semestrze 1: 174 90 84    

 

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 2/LETNI
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Antropologia kulturowa 10 10 Z  
2. Logika 10 10 E  
3. Współczesne problemy socjologii 10 10 Z  
4. Przedmiot do wyboru 1 20   Z  
5. Translatorium  2   24 Z  
6. Seminarium magisterskie   20 Z  
7. Wykład monograficzny 16   Z  
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
8. Projektowanie i ewaluacja programów edukacyjno-wychowawczych 10 10 Z  
9. Diagnostyka pedagogiczna 10 10 E  
10. Interwencje pedagogiczne i mediacje 10 10 Z  
  Łącznie godziny w semestrze 2: 200 80 120    
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
8. Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły 10   E  
9. Sytuacje kryzysowe w szkole –  rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji   10 Z  
10. Praca zespołowa nauczycieli, jako kierunek podnoszenia, jakości procesu edukacyjnego   10 Z  
11. Organizowanie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym   10 Z  
12. Nadzór pedagogiczny   10 Z  
13. Coaching i mentoring w edukacji   10 Z  
  Łącznie godziny w semestrze 2: 200 60 140    

Pedagogika – Studia II stopnia – II rok

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 3/ZIMOWY
Zajęcia dla obu specjalności
1. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 20   Z  
2. Andragogika 20   Z  
3. Pedagogika porównawcza 20   Z  
4. Pedeutologia 20   Z  
5. Przedmiot do wyboru 2 20   Z  
6. Seminarium magisterskie   20 Z  
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7. Projektowanie terapii pedagogicznej 10 10 E  
8. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu 10 10 E  
9. Innowatyka pedagogiczna 10   Z  
10. Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole   10 Z  
  Łącznie godziny w semestrze 3: 180 130 50    

 

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 4/LETNI
Zajęcia dla obu specjalności
1. Seminarium magisterskie   20 Z  
2. Praktyki zawodowe   90 Z  
3. Praca magisterska        
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 10 10 E  
5. Problemy wychowawcze w szkole 10 10 E  
6. Zagrożenia cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży 10 10 Z  
  Łącznie godziny w semestrze 4: 170 30 140