Stacjonarne

Pedagogika – Studia II stopnia – I rok

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia  ECTS
SEMESTR 1/ZIMOWY
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Metodologia badań społecznych 15 15 E  
2. Współczesne problemy psychologii 30   Z  
3. Pedagogika ogólna 30      
4. Translatorium 1   30 Z  
5. Seminarium magisterskie   30 Z  
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
6. Problemy wychowawcze w szkole 15 15 Z  
7. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowań i emocji 15 15 Z  
8. Poradnictwo pedagogiczne i doradztwo zawodowe 15 15 E  
9. Metodyka pracy pedagoga szkolnego 15 15 Z  
  Łącznie godziny w semestrze 1: 270 135 135    
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
6. Podstawy teorii organizacji i zarządzania 15 15 E  
7. Prawo oświatowe 15 15 E  
8. Psychologia kierowania placówką oświatową 15 15 E  
9. Podstawy andragogiki pracy 15 15 Z  
10. Stres w pracy i zarządzanie czasem 15 15 Z  
  Łącznie godziny w semestrze 1: 315 150 165    

 

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 2/LETNI
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Antropologia kulturowa 15 15 Z  
2. Logika 15 15 E  
3. Współczesne problemy socjologii 15 15 Z  
4. Przedmiot do wyboru 1 30   Z  
5. Translatorium  2   30 Z  
6. Seminarium magisterskie   30 Z  
7. Wykład monograficzny 30   Z  
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
8. Projektowanie i ewaluacja programów edukacyjno-wychowawczych 15 15 Z  
9. Diagnostyka pedagogiczna 15 15 E  
10. Interwencje pedagogiczne i mediacje 15 15 Z  
11. Metodyka pracy z rodzicami 15 15 Z  
  Łącznie godziny w semestrze 2: 330 135 195    
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
8. Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły 15   E  
9. Sytuacje kryzysowe w szkole –  rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji   15 Z  
10. Praca zespołowa nauczycieli, jako kierunek podnoszenia, jakości procesu edukacyjnego   15 Z  
11. Organizowanie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym   15 Z  
12. Nadzór pedagogiczny   15 Z  
13. Coaching i mentoring w edukacji   15 Z  
  Łącznie godziny w semestrze 2: 300 90 210    

Pedagogika – Studia II stopnia – II rok

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 3/ZIMOWY
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 15 15 Z  
2. Andragogika 15 15 Z  
3. Pedagogika porównawcza 15 15 Z  
4. Pedeutologia 30   Z  
5. Przedmiot do wyboru 2 30   Z  
6. Seminarium magisterskie   30 Z  
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7. Edukacja globalna 15 15 E  
8. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu 15 15 E  
9. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 15 15 E  
  Łącznie godziny w semestrze 3: 270 150 120    

 

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 4/LETNI
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Seminarium magisterskie   30 Z  
2. Praktyki zawodowe   90 Z  
3. Praca magisterska        
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4. Zagrożenia cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży 15 15 E  
5. Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole 15 15 E  
6. Innowatyka pedagogiczna 15 15 E  
  Łącznie godziny w semestrze 4: 210 45 165