Koło Naukowe Antropologów

 A5Koło Naukowe Antropologów działa od prawie dziesięciu lat. Początkowo przy Katedrze Nauk Humanistycznych na Wydziale Ekonomicznym, następnie od 2006 r. przy nowo powstałym Wydziale Nauk Humanistycznych, obecnie Wydziale Nauk Społecznych.

Opiekunem naukowym KNA jest dr Irena Kotowicz-Borowy. Prezesem KNA obecnie jest studentka II roku SUM na kierunku pedagogika – Joanna Pińkowska. KNA liczy 20 członków, przeważnie studentów pedagogiki SGGW.

Działalność koła opiera się na organizowaniu spotkań tematycznych, często połączonych z prezentacją filmów dokumentalnych związanych tematycznie z kulturą, turystyką i edukacją. Odbyły się m.in. spotkania na temat polskich Cyganów, obrzędów okresu wielkanocnego i Bożego Narodzenia, wykorzystania sztuki regionalnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. KNA posiada też spory dorobek w zakresie organizowanych co roku obozów naukowych. Studenci zbierają materiały dotyczące tradycji kulturowych w Polsce oraz na terenie Białorusi, Ukrainy i Litwy. Interesuje ich także poczucie tożsamości kulturowej w wielokulturowych społecznościach oraz edukacja regionalna pod kątem możliwości rozwoju tych społeczności. Badania prowadzone są przede wszystkim poprzez wywiad i obserwację. Studenci starają się poznać otaczającą ich rzeczywistość, poszerzyć horyzonty myślowe, zrozumieć różnorodność kulturową w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej. Badania studenci prowadzili m.in. na terenie Litwy podczas tzw. Kaziuków, na Ukrainie w regionie Wołynia, Podola, Krymu oraz na Białorusi (Grodzieńszczyzna). Wyniki badań były i są prezentowane podczas konferencji naukowych oraz w szeregu publikacji. Członkowie koła uczestniczyli między innymi w międzyuczelnianej konferencji „Kultura Ludów Morza” na Uniwersytecie Gdańskim oraz w XLII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, gdzie otrzymali III nagrodę w sekcji nauk społecznych (21-22maja 2013 r., Olsztyn).

A4 A3

KNA to grupa ciekawych świata młodych ludzi, którzy w praktyce chcą wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną oraz sprawdzić swoje umiejętności w terenie. Ich zainteresowania koncentrują się wokół problemów dotyczacych kultury, edukacji, tożsamości, turystyki edukacyjnej i kulturowej. Starają się również czynnie uczestniczyć w życiu Uczelni np. podczas rekrutacji czy Dni SGGW. W ciągu roku akademickiego zapraszają  wszystkich studentów SGGW do wzięcia udziału w realizowanych przez nich projektach.

A2 A1

Kontakt:

e-mail: koloantopologow.sggw@gmail.com

lub www.kolonaukoweantropologow/facebook.com