Niestacjonarne

Pedagogika – Studia I stopnia – I rok

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS 
 SEMESTR 1/ZIMOWY
1. Wybrane zagadnienia z filozofii 16 16 E 4
2. Etyka 8 8 Z 3
3. Wprowadzenie do psychologii 16 16 E 4
4. Podstawy komunikacji społecznej 8 16 Z 3
5. Pojęcia i systemy pedagogiczne 24 24 E 7
6. Historia myśli pedagogicznej 24 24 E 7
7. Przedmiot do wyboru 1 8 Z 2
Razem: 208 104 104   30
 SEMESTR 2/LETNI
1. Psychologia społeczna 8 8 Z 3
2. Wprowadzenie do socjologii 16 16 E 4
3. Biomedyczne podstawy rozwoju 32 Z 4
4. Psychologia rozwojowa 24 Z 4
5. Technologie informacyjne 16 Z 2
6. Język obcy 24 Z 2
7. Teoretyczne podstawy wychowania 16 16 E 4
8. Wprowadzenie do emisji głosu 16 Z 3
9. Systemy oświatowe 16 Z 3
10. Przedsiębiorczość edukacyjna 8 Z 1
Razem: 216 80 136   30
  RAZEM ROK I: 424 184 240   60

Pedagogika – Studia I stopnia – II rok

Kursy dla wszystkich specjalności w ćw Rygor zaliczenia ECTS
 SEMESTR 3/ZIMOWY
1. Język obcy 24 Z 2
2. Wykład monograficzny 16 Z 1
3. Pedagogika społeczna 8 8 E 3
4. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 24 E 4
5. Pedagogika resocjalizacyjna 24 Z 4
6. Media w edukacji 16 Z 3
7. Przedmiot do wyboru 2 16 Z 2
8. Przedmiot do wyboru 3 16 Z 2
9. Przedmiot do wyboru 4 16 Z 2
10. Przedmiot do wyboru 5 16 Z 2
11. Edukacja dla bezpieczeństwa 16 Z 2
12. Edukacja kulturowa w społecznościach lokalnych 8 8 Z 3
  Razem: 216 184 32   30
 SEMESTR 4/LETNI
1. Elementy prawa dla pedagogów 24 Z 3
2. Język obcy 24 Z 3
3. Propedeutyka andragogiki 16 Z 2
4. Wprowadzenie do pedeutologii 16 Z 2
5. Metody badań pedagogicznych 8 8 Z 2
6. Praktyki pedagogiczne 30 Z 2
  Razem: 126 64 62   14

 

Kursy dla specjalności
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
w ćw 4 sem. ECTS
7. Pedagogika wczesnoszkolna 16 8 E 4
8. Wprowadzenie do pedagogiki zabawy 24 Z 4
9. Pedagogika przedszkolna 16 8 E 4
10. Współpraca z rodzicami 8 16 Z 4
    40 56   16
  Razem semestr 4: 222 104 118   30
  RAZEM ROK II: 438 288 150   60

Pedagogika – Studia I stopnia – III rok

Kursy dla wszystkich specjalności w ćw 5 sem. ECTS
 SEMESTR 5/ZIMOWY
1. Teoretyczne podstawy kształcenia 16 16 Z 4
2. Metodyka pracy dydaktycznej 16 Z 2
3. Metodyka pracy wychowawczej 16 Z 2
4. Metodyka przygotowania pracy dyplomowej 16 Z 2
5. Praktyki pedagogiczne 60 Z 2
 140 32 108   12
 SEMESTR 6/LETNI
1. Praktyki pedagogiczne 60 Z 2
2. Praca dyplomowa 10
 60   60   12

 

Kursy dla specjalności:
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
w ćw 5 sem. ECTS
 SEMESTR 5/ZIMOWY
6. Formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie 8 Z 2
7. Warsztaty wychowawcze 16 Z 3
8. Arte – muzykoterapia 8 Z 2
9. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 16 E 4
10. Konstruowanie programu terapeutycznego 8 Z 3
11. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego 8 Z 2
12. Dziecko w cyberprzestrzeni 8 Z 2
  8 64   18
Razem semestr 5: 220 40 180   30
 SEMESTR 6/LETNI
3. Terapia przez ruch 8 Z 2
4. Trening umiejętności społecznych 8 Z 2
5. Biblioterapia 8 Z 1
6. Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu 8 8 E 4
7. Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki 8 8 E 4
8. Terapia przez zabawę 8 Z 2
9. Metodyka pracy z rodziną 8 8 Z 3
    24 56   18
  Razem semestr 6: 140 24 116   30
  RAZEM ROK III: 360 64 296   60

 

Kursy dla specjalności:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
w ćw Numer semestru ECTS
SEMESTR 5/ZIMOWY
6. Planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego 16 Z 2
7. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 24 E 3
8. Teorie nauczania i uczenia się małego dziecka 16 E 2
9. Metodyka pracy w przedszkolu  i szkole 24 Z 3
10. Podstawy matematyki 24 Z 3
11. Elementy wiedzy o literaturze i języku 24 Z 3
12. Wiedza o zjawiskach i procesach przyrodniczych 24 Z 2
112 40   18
Razem semestr 5: 292 144 148   30
  SEMESTR 6/LETNI
3. Metodyka edukacji językowej 24 Z 3
4. Metodyka edukacji matematycznej 24 Z 3
5. Metodyka edukacji przyrodniczej 24 Z 3
6. Metodyka wychowania fizycznegoi edukacji zdrowotnej 8 16 Z 3
7. Metodyka edukacji muzycznej 8 16 Z 3
8. Metodyka edukacji artystycznej 16 Z 1
9. Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych 16 Z 2
    16 136   18
Razem semestr 6: 212 16 196   30
  RAZEM ROK III: 504 160 344   60