Niestacjonarne

Pedagogika – Studia I stopnia – I rok

Kursy w ćw Numer semestru ECTS 
 SEMESTR 1/ZIMOWY
1. Wybrane zagadnienia z filozofii 16 16 E 4
2. Etyka 8 8 Z 3
3. Wprowadzenie do psychologii 16 16 E 4
4. Podstawy komunikacji społecznej 8 16 Z 3
5. Pojęcia i systemy pedagogiczne 24 24 E 7
6. Historia myśli pedagogicznej 24 24 E 7
7. Przedmiot do wyboru 8 Z 2
Razem: 208 104 104   30
 SEMESTR 2/LETNI
1. Psychologia społeczna 8 8 Z 3
2. Wprowadzenie do socjologii 16 16 E 4
3. Biomedyczne podstawy rozwoju 32 Z 4
4. Psychologia rozwojowa 24 Z 4
5. Technologie informacyjne 16 Z 2
6. Język obcy I II III IV 24 Z 2
7. Teoretyczne podstawy wychowania 16 16 E 4
8. Wprowadzenie do emisji głosu 16 Z 3
9. Systemy oświatowe 16 Z 3
10. Przedsiębiorczość edukacyjna 8 Z 1
Razem: 216 80 136   30
  RAZEM ROK I: 424 184 240   60

Pedagogika – Studia I stopnia – II rok

Kursy dla wszystkich specjalności w ćw Numer semestru ECTS
 SEMESTR 3/ZIMOWY
1. Język obcy 24 Z 2
2. Wychowanie fizyczne 16 Z 1
3. Pedagogika społeczna 8 8 E 3
4. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 24 E 4
5. Pedagogika resocjalizacyjna 24 Z 4
6. Media w edukacji 16 Z 3
7. Przedmiot do wyboru 2 16 Z 2
8. Przedmiot do wyboru 3 16 Z 2
9. Przedmiot do wyboru 4 16 Z 2
10. Przedmiot do wyboru 5 16 Z 2
11. Edukacja dla bezpieczeństwa 16 Z 2
12. Edukacja kulturowa w społecznościach lokalnych 8 8 Z 3
  Razem: 216 168 48   30
 SEMESTR 4/LETNI
1. Elementy prawa dla pedagogów 24 Z 3
2. Język obcy I II III IV 24 Z 3
3. Propedeutyka andragogiki 16 Z 2
4. Wprowadzenie do pedeutologii 16 Z 2
5. Metody badań pedagogicznych 8 8 Z 2
6. Praktyki pedagogiczne 30 Z 2
  Razem: 126 64 62   14

 

Kursy dla specjalności
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
w ćw Numer semestru ECTS
7. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 8 8 E 4
8. Pedagogika korekcyjna 16 8 E 5
9. Wstęp do logopedii 8 8 Z 4
10. Psychologia kliniczna i niedostosowania społecznego 16 Z 3
    48 24   16
  Razem semestr 4: 198 112 86   30
  RAZEM ROK II: 414 288 118   60

 

Kursy dla specjalności:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
w ćw Numer semestru ECTS
7. Pedagogika wczesnoszkolna 16 8 E 4
8. Wprowadzenie do pedagogiki zabawy 24 Z 4
9. Pedagogika przedszkolna 16 8 E 4
10. Współpraca z rodzicami 8 16 Z 4
    40 56   16
  Razem semestr 4: 222    104 118   30
  RAZEM ROK II: 438 288 150   60

Pedagogika – Studia I stopnia – III rok

Kursy dla wszystkich specjalności w ćw Numer semestru ECTS
 SEMESTR 5/ZIMOWY
1. Teoretyczne podstawy kształcenia 20 20 Z 2
2. Metodyka pracy dydaktycznej 20 Z 2
3. Metodyka pracy wychowawczej 20 Z 1
4. Język obcy  24 E 2
5. Praktyki pedagogiczne 60 Z 2
6. Seminarium dyplomowe 20 Z 2
20 164   11
 SEMESTR 6/LETNI
7. Praktyki pedagogiczne 60 Z 2
8. Praca dyplomowa 10
  60   12

 

Kursy dla specjalności:
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
w ćw Numer semestru ECTS
 SEMESTR 5/ZIMOWY
1. Formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie 10 Z 1
2. Warsztaty wychowawcze 20 Z 4
3. Elementy psycho i socjoterapii 20 Z 4
4. Arte –muzykoterapia 10 Z 2
5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 20 E 4
6. Konstruowanie programu terapeutycznego 10 Z 2
7. Terapia przez zabawę 10 Z 2
  10 90   19
 SEMESTR 6/LETNI
8. Terapia przez ruch 10 Z 2
9. Trening umiejętności społecznych 10 Z 2
10. Biblioterapia 10 Z 2
11. Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu 10 10 E 3
12. Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki 10 10 E 3
13. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego 10 Z 2
14. Metodyka pracy z rodziną 10 10 Z 4
    30 70   18
  RAZEM ROK III: 444 60 384   60

 

Kursy dla specjalności:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
w ćw Numer semestru ECTS
SEMESTR 5/ZIMOWY
1. Planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego 20 Z 3
2. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 30 E 3
3. Teorie nauczania i uczenia się małego dziecka 20 E 2
4. Organizacja pracy w przedszkolu i szkole 30 Z 2
5. Podstawy matematyki 30 Z 3
6. Elementy wiedzy o literaturze i języku 30 Z 3
7. Wiedza o zjawiskach i procesach przyrodniczych 30 Z 3
140 50   19
  SEMESTR 6/LETNI
8. Metodyka edukacji językowej 30 Z 3
9. Metodyka edukacji matematycznej 30 Z 3
10. Metodyka edukacji przyrodniczej 30 Z 3
11. Metodyka wychowania fizycznegoi edukacji zdrowotnej 10 20 Z 3
12. Metodyka edukacji muzycznej 10 20 Z 3
13. Metodyka edukacji artystycznej 20 Z 1
14. Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych 20 Z 2
    20 170   18
  RAZEM ROK III: 624 180 444   30