Niestacjonarne

Pedagogika – Studia II stopnia – I rok

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 1/ZIMOWY
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Metodologia badań społecznych 10 10 E
2. Współczesne problemy psychologii 20 Z
3. Pedagogika ogólna 20 Z
4. Translatorium 1 24 Z
5. Seminarium magisterskie 20 Z
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
6. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowań  i emocji 10 10 Z
7. Poradnictwo pedagogiczne i doradztwo zawodowe 10 10 E
8. Metodyka pracy pedagoga szkolnego 10 10 E
  Łącznie godziny w semestrze 1: 164 80 84  
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
6. Podstawy teorii organizacji i zarządzania 10 10 E
7. Prawo oświatowe 10 Z
8. Psychologia kierowania placówką oświatową 10 E
9. Podstawy andragogiki pracy 10 10 E
10. Stres w pracy i zarządzanie czasem 10 Z
  Łącznie godziny w semestrze 1: 174 90 84  

 

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 2/LETNI
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Antropologia kulturowa 10 10 Z
2. Logika 10 10 E
3. Współczesne problemy socjologii 10 10 Z
4. Przedmiot do wyboru 1 20 Z
5. Translatorium  2 24 Z
6. Seminarium magisterskie 20 Z
7. Wykład monograficzny 16 Z
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
8. Projektowanie i ewaluacja programów edukacyjno-wychowawczych 10 10 Z
9. Diagnostyka pedagogiczna 10 10 E
10. Interwencje pedagogiczne i mediacje 10 10 Z
Łącznie godziny w semestrze 2: 200 80 120  
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
8. Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły 10 E
9. Sytuacje kryzysowe w szkole –  rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 10 Z
10. Praca zespołowa nauczycieli, jako kierunek podnoszenia, jakości procesu edukacyjnego 10 Z
11. Organizowanie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym 10 Z
12. Nadzór pedagogiczny 10 Z
13. Coaching i mentoring w edukacji 10 Z
Łącznie godziny w semestrze 2: 200 60 140  

Pedagogika – Studia II stopnia – II rok

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 3/ZIMOWY
Zajęcia dla obu specjalności
1. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 20 Z
2. Andragogika 20 Z
3. Pedagogika porównawcza 20 Z
4. Pedeutologia 20 Z
5. Przedmiot do wyboru 2 20 Z
6. Seminarium magisterskie 20 Z
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7. Projektowanie terapii pedagogicznej 10 10 E
8. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu 10 10 E
9. Innowatyka pedagogiczna 10 Z
10. Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole 10 Z
Łącznie godziny w semestrze 3: 180 130 50  

 

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 4/LETNI
Zajęcia dla obu specjalności
1. Seminarium magisterskie 20 Z
2. Praktyki zawodowe 90 Z
3. Praca magisterska
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 10 10 E
5. Problemy wychowawcze w szkole 10 10 E
6. Zagrożenia cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży 10 10 Z
  Łącznie godziny w semestrze 4: 170 30 140