Niestacjonarne

Pedagogika – Studia II stopnia – I rok

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 1/ZIMOWY
Zajęcia dla obu specjalności
1. Metodologia badań społecznych 10 10 E 4
2. Współczesne problemy psychologii 20 Z 3
3. Pedagogika ogólna 20 Z 4
4. Translatorium 1 24 Z 2
5. Seminarium magisterskie 20 Z 2
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
6. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowań  i emocji 10 10 Z 5
7. Poradnictwo pedagogiczne i doradztwo zawodowe 10 10 E 5
8. Metodyka pracy pedagoga szkolnego 10 10 E 5
  Łącznie godziny w semestrze 1: 164 80 84   30
Kursy: specjalność Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
6. Modele wspierania aktywności edukacyjnej dzieci w edukacji wczesnoszkolnej 10 10 E 4
7. Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej 10 Z 2
8. Psychologiczne podstawy kształcenia językowego dzieci 10 10 E 4
9. Diagnoza i monitorowanie rozwoju uczniów w młodszym wieku szkolnym 10 Z 3
10. Podstawy glottodydaktyki 10 Z 2
  Łącznie godziny w semestrze 1: 174 90 84   30

 

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 2/LETNI
Zajęcia dla obu specjalności
1. Antropologia kulturowa 10 10 Z 3
2. Logika 10 10 E 4
3. Współczesne problemy socjologii 10 10 Z 3
4. Przedmiot do wyboru 1 20 Z 2
5. Translatorium  2 24 Z 2
6. Seminarium magisterskie 20 Z 2
7. Wychowanie fizyczne 16 Z 1
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
8. Projektowanie i ewaluacja programów edukacyjno-wychowawczych 10 10 Z 5
9. Diagnostyka pedagogiczna 10 10 E 5
10. Interwencje pedagogiczne i mediacje 10 10 Z 3
Łącznie godziny w semestrze 2: 200 80 120   30
Kursy: specjalność  Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
11. Metodyka nauczania i uczenia się  języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej 10 10 E 5
12 Piosenka i drama w nauczaniu języka angielskiego 10 Z 2
13. Gry i zabawy edukacyjne w nauczaniu języka angielskiego 10 Z 2
14. Dziecięca literatura anglojęzyczna 10 Z 2
15. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego 10 Z 2
Łącznie godziny w semestrze 2: 200 60 140   30

Pedagogika – Studia II stopnia – II rok

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 3/ZIMOWY
Zajęcia dla obu specjalności
1. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 20 Z 3
2. Andragogika 20 Z 3
3. Pedagogika porównawcza 20 Z 3
4. Pedeutologia 20 Z 2
5. Przedmiot do wyboru 2 20 Z 2
6. Seminarium magisterskie 20 Z 2
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7. Projektowanie terapii pedagogicznej 10 10 E 5
8. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu 10 10 E 5
9. Innowatyka pedagogiczna 10 Z 2
10. Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole 10 Z 3
Łącznie godziny w semestrze 3: 180 130 50   30
Kursy: specjalność  Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
7. Rozumienie tekstów 10 10 E 4
8. Tworzenie tekstów pisemnych 10 10 E 4
9. Konwersacje 20 Z 3
10. Gramatyka praktyczna i słownictwo 10 10 E 4
  Łącznie godziny w semestrze 3: 200 130 70   30

 

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 4/LETNI
Zajęcia dla obu specjalności
1. Seminarium magisterskie 20 Z 2
2. Praktyki zawodowe 90 Z 3
3. Praca magisterska 12
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 10 10 E 5
5. Problemy wychowawcze w szkole 10 10 E 5
6. Zagrożenia cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży 10 10 Z 3
  Łącznie godziny w semestrze 4: 170 30 140   30
Kursy: specjalność  Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
4. Podstawy kultury krajów obszaru języka angielskiego 10 E 4
5. Elementy historii i literatury języka angielskiego 10 E 4
6. Wprowadzenie do gramatyki opisowej języka angielskiego z fonetyką 10 E 5
Łącznie godziny w semestrze 4: 140 30 110   30