Stacjonarne

Pedagogika – Studia II stopnia – I rok

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 1/ZIMOWY
Zajęcia dla obu specjalności
1. Metodologia badań społecznych 15 15 E 4
2. Współczesne problemy psychologii 30 Z 3
3. Pedagogika ogólna 30 4
4. Translatorium 1 30 Z 2
5. Seminarium magisterskie 30 Z 2
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
6. Problemy wychowawcze w szkole 15 15 Z 4
7. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowań  i emocji 15 15 Z 4
8. Poradnictwo pedagogiczne i doradztwo zawodowe 15 15 E 4
9. Metodyka pracy pedagoga szkolnego 15 15 Z 3
  Łącznie godziny w semestrze 1: 270 135 135   30
Kursy: specjalność Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
6. Modele wspierania aktywności edukacyjnej dzieci w edukacji wczesnoszkolnej 15 15 E 4
7. Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej 15 15 Z 2
8. Psychologiczne podstawy kształcenia językowego dzieci 15 15 E 4
9. Diagnoza i monitorowanie rozwoju uczniów w młodszym wieku szkolnym 15 15 Z 2
10. Podstawy glottodydaktyki 15 15 Z 2
11. Planowanie własnego rozwoju zawodowego 15 Z 1
  Łącznie godziny w semestrze 1: 315 150 165   30

 

Kursy w ćw Numer semestru ECTS
SEMESTR 2/LETNI
Zajęcia dla obu specjalności
1. Antropologia kulturowa 15 15 Z 3
2. Logika 15 15 E 4
3. Współczesne problemy socjologii 15 15 Z 3
4. Przedmiot do wyboru 1 30 Z 2
5. Translatorium  2 30 Z 2
6. Seminarium magisterskie 30 Z 2
7. Wychowanie fizyczne 30 Z 1
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
8. Projektowanie i ewaluacja programów edukacyjno-wychowawczych 15 15 Z 3
9. Diagnostyka pedagogiczna 15 15 E 4
10. Interwencje pedagogiczne i mediacje 15 15 Z 3
11. Metodyka pracy z rodzicami 15 15 Z 3
Łącznie godziny w semestrze 2: 330 135 195   30
Kursy: specjalność  Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
12. Metodyka nauczania i uczenia się  języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej 15 15 E 5
13. Piosenka i drama w nauczaniu języka angielskiego 15 Z 2
14. Gry i zabawy edukacyjne w nauczaniu języka angielskiego 15 Z 2
15. Dziecięca literatura anglojęzyczna 15 Z 2
16. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego 15 Z 2
Łącznie godziny w semestrze 2: 300 90 210 30

Pedagogika – Studia II stopnia – II rok

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 3/ZIMOWY
Zajęcia dla obu specjalności
1. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 15 15 Z 3
2. Andragogika 15 15 Z 3
3. Pedagogika porównawcza 15 15 Z 3
4. Pedeutologia 30 Z 2
5. Przedmiot do wyboru 2 30 Z 2
6. Seminarium magisterskie 30 Z 2
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7. Projektowanie terapii pedagogicznej 15 15 E 5
8. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu 15 15 E 5
9. Socjoterapia 15 15 E 5
Łącznie godziny w semestrze 3: 270 150 120   30
Kursy: specjalność  Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
7. Rozumienie tekstów 15 15 E 4
8. Tworzenie tekstów pisemnych 15 15 E 4
9. Konwersacje 15 15 Z 3
10. Gramatyka praktyczna i słownictwo 15 15 E 4
  Łącznie godziny w semestrze 3: 300 165 135   30

 

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 4/LETNI
Zajęcia dla obu specjalności
1. Seminarium magisterskie 30 Z 2
2. Praktyki zawodowe 90 Z 3
3. Praca magisterska 12
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 15 15 E 4
5. Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole 15 15 E 5
6. Innowatyka pedagogiczna 15 15 E 4
  Łącznie godziny w semestrze 4: 210 45 165   30
Kursy: specjalność  Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
4. Podstawy kultury krajów obszaru języka angielskiego 15 E 4
5. Elementy historii i literatury języka angielskiego 15 E 4
6. Wprowadzenie do gramatyki opisowej języka angielskiego z fonetyką 15 E 5
Łącznie godziny w semestrze 4: 165 45 120   30