Stacjonarne

Pedagogika – Studia II stopnia – I rok

Kursy w ćw Rygor zaliczenia  ECTS
SEMESTR 1/ZIMOWY
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Metodologia badań społecznych 15 15 E
2. Współczesne problemy psychologii 30 Z
3. Pedagogika ogólna 30
4. Translatorium 1 30 Z
5. Seminarium magisterskie 30 Z
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
6. Problemy wychowawcze w szkole 15 15 Z
7. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowań i emocji 15 15 Z
8. Poradnictwo pedagogiczne i doradztwo zawodowe 15 15 E
9. Metodyka pracy pedagoga szkolnego 15 15 Z
  Łącznie godziny w semestrze 1: 270 135 135  
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
6. Podstawy teorii organizacji i zarządzania 15 15 E
7. Prawo oświatowe 15 15 E
8. Psychologia kierowania placówką oświatową 15 15 E
9. Podstawy andragogiki pracy 15 15 Z
10. Stres w pracy i zarządzanie czasem 15 15 Z
  Łącznie godziny w semestrze 1: 315 150 165  

 

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 2/LETNI
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Antropologia kulturowa 15 15 Z
2. Logika 15 15 E
3. Współczesne problemy socjologii 15 15 Z
4. Przedmiot do wyboru 1 30 Z
5. Translatorium  2 30 Z
6. Seminarium magisterskie 30 Z
7. Wykład monograficzny 30 Z
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
8. Projektowanie i ewaluacja programów edukacyjno-wychowawczych 15 15 Z
9. Diagnostyka pedagogiczna 15 15 E
10. Interwencje pedagogiczne i mediacje 15 15 Z
11. Metodyka pracy z rodzicami 15 15 Z
Łącznie godziny w semestrze 2: 330 135 195  
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
8. Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły 15 E
9. Sytuacje kryzysowe w szkole –  rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 15 Z
10. Praca zespołowa nauczycieli, jako kierunek podnoszenia, jakości procesu edukacyjnego 15 Z
11. Organizowanie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym 15 Z
12. Nadzór pedagogiczny 15 Z
13. Coaching i mentoring w edukacji 15 Z
Łącznie godziny w semestrze 2: 300 90 210

Pedagogika – Studia II stopnia – II rok

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 3/ZIMOWY
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 15 15 Z
2. Andragogika 15 15 Z
3. Pedagogika porównawcza 15 15 Z
4. Pedeutologia 30 Z
5. Przedmiot do wyboru 2 30 Z
6. Seminarium magisterskie 30 Z
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7. Edukacja globalna 15 15 E
8. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu 15 15 E
9. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 15 15 E
Łącznie godziny w semestrze 3: 270 150 120  

 

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 4/LETNI
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Seminarium magisterskie 30 Z
2. Praktyki zawodowe 90 Z
3. Praca magisterska
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4. Zagrożenia cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży 15 15 E
5. Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole 15 15 E
6. Innowatyka pedagogiczna 15 15 E
  Łącznie godziny w semestrze 4: 210 45 165