Niestacjonarne

Socjologia  – Studia I stopnia – I rok

  Kursy W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Wstęp do socjologii 40 40 Z 5  E 5 10
2. Wstęp do filozofii 20   Z 2 2
3. Antropologia kultury 20 E 3   3
4. Historia myśli społecznej 20 20 E 6   6
5. Psychologia społeczna 20 20   E 6   6 
6. Podstawy ekonomii 20 20 E 6   6
7. Warsztaty komputerowe 20   Z 2 2
8. Podstawy badań społecznych 20   Z 3 3
9. Współczesne stosunki polityczne 20   Z 2 2
10. Klasyczne teorie socjologiczne 20 20   E 6 6
11. Logika praktyczna 20 Z 3   3
12. Socjologia kultury 20 Z 3    3
13. Umiejętności akademickie 10 Z 2    2
14. Język obcy 48 Z 2 Z 2 4
RAZEM:   438  200 238   30   30  60 

 
Socjologia  – Studia I stopnia – II rok

  Kursy W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian 20 Z 2  2
2. Instytucje, procesy i systemy społeczne 40 40 Z 4  E  5 9
3. Ochrona własności intelektualnej 15 Z 2    2
4. Analiza danych zastanych 20   Z 3 3
5. Statystyka dla socjologów 40 Z 3 Z 3 6
6. Metody badań ilościowych 20 E  4

 

   4

 

7. Metody badań  jakościowych 20   E  4

 

 4

 

8. Socjologia organizacji i zarządzania 20   Z 2 2
9. Współczesne teorie socjologiczne 40 40 Z 4  E 5 9 
10. Socjologia codzienności 20 20    Z 4 4 
11. Demografia społeczna: procesy ludnościowe 20 E 3   3
12. Socjologia wsi 20 Z 2   2
13. Socjologia miasta 20   Z 2 2
14. Etyczne problemy zawodu socjologa 20 Z 2   2
15. Przedmiot do wyboru 20   Z 2 2
16. Język obcy 24 Z  3 3 
17. Wychowanie fizyczne 16 Z 1   1
  RAZEM: 495   255 240    30   30 60

 
Socjologia  – Studia I stopnia – III rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Komputerowe analizy danych ilościowych 20 Z 3    3
2. Projekt badawczy 40 Z 4   4 
3. Procesy zmiany społecznej 20 E  3   3
4. Kapitał społeczny 20 Z 2   2
5. Przedmiot do wyboru 20   Z 2 2
6. Przedmiot do wyboru 20 Z 2   2
7. Seminarium licencjackie 20   Z  2 2
8. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego   5  5
9. Praca dyplomowa   5 5
                                RAZEM: 160 80 80 14 14 28
10. Przedmioty profilujące do wyboru, specjalność I: Komunikacja społeczna (Student wybiera 4 przedmioty – suma: 16 ECTS): 16
10.1.Socjologia mediów 20 20 E 5
10.2. Socjologia reklamy 20 Z 3
10.3. Komunikacja w grupie 20 20 E 5
10.4.Strategie autoprezentacji 20 Z 3
10.5. Komunikacja werbalna i niewerbalna 20 20 E 5
10.6.Socjologia Internetu 20 Z 3
11. Przedmioty profilujące do wyboru, specjalność II: Analityka społeczna (Student wybiera 4 przedmioty – suma: 16 ECTS):  16
11.1. Między rynkiem a państwem – trzeci sektor 20 Z 3
11.2. Socjologia płci (gender study) 20 Z 3
11.3 Dynamika rynku pracy 20 Z 3
11.4. Socjologia władzy i polityki 20 20 E 5
11.5. Współczesne konfliktyspołeczne i kulturowe 20 20 E 5
11.6. Współczesne oblicza lokalności

 

20 20 E 5
  RAZEM: 240  80 160   16   16 32
  RAZEM ROK III:400 160 240   30   30 60