Niestacjonarne

Socjologia  – Studia I stopnia – I rok

  Kursy W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Wstęp do socjologii 40 40 Z 5  E 5 10
2. Wstęp do filozofii 20       Z 2 2
3. Antropologia kultury 20   E 3     3
4. Historia myśli społecznej 20 20 E 6     6
5. Psychologia społeczna 20 20     E 6   6 
6. Podstawy ekonomii 20 20 E 6     6
7. Warsztaty komputerowe   20     Z 2 2
8. Podstawy badań społecznych   20     Z 3 3
9. Współczesne stosunki polityczne 20       Z 2 2
10. Klasyczne teorie socjologiczne 20 20     E 8 8
11. Logika praktyczna   20 Z 3     3
12. Socjologia kultury 20   Z 3      3
13. Umiejętności akademickie   10 Z 2      2
14. Język obcy   48 Z 2 Z 2 4
  RAZEM:   438  200 238   30   30  60 

 
Socjologia  – Studia I stopnia – II rok

  Kursy W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian 20   Z 2      2
2. Instytucje, procesy i systemy społeczne 40 40 Z 4  E  5 9
3. Ochrona własności intelektualnej 15   Z 2      2
4. Analiza danych zastanych   20     Z 3 3
5. Statystyka dla socjologów   40 Z 3 Z 3 6
6. Metody badań ilościowych   20 Z  4

 

     4

 

7. Metody badań  jakościowych   20     Z  4

 

 4

 

8. Socjologia organizacji i zarządzania 20       Z 2 2
9. Współczesne teorie socjologiczne 40 40 Z 4  E 5 9 
10. Socjologia codzienności 20 20      Z 4 4 
11. Demografia społeczna: procesy ludnościowe 20   E 3     3
12. Socjologia wsi 20   Z 2     2
13. Socjologia miasta 20       Z 2 2
14. Etyczne problemy zawodu socjologa 20   Z 2     2
15. Przedmiot do wyboru 20       Z 2 2
16. Język obcy   24 E  3     3 
17. Przedmiot do wyboru   16 Z 1     1
  RAZEM: 495   255 240    30   30 60

 
Socjologia  – Studia I stopnia – III rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Komputerowe analizy danych ilościowych   20 Z 3      3
2. Projekt badawczy   40 Z 4     4 
3. Procesy zmiany społecznej 20   E  3     3
4. Kapitał społeczny 20   Z 2     2
5. Przedmiot do wyboru 20       Z 2 2
6. Przedmiot do wyboru 20   Z 2     2
7. Seminarium licencjackie   20     Z  2 2
8. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego           5  5
9. Praca dyplomowa           5 5
                                  RAZEM: 160 80 80   14   14 28
10. Przedmioty profilujące do wyboru, specjalność I: Komunikacja społeczna (Student wybiera 4 przedmioty – suma: 16 ECTS):             16
10.1.Socjologia mediów 20 20     E 5
10.2. Socjologia reklamy   20     Z 3
10.3. Komunikacja w grupie 20 20     E 5
10.4.Strategie autoprezentacji   20     Z 3
10.5. Komunikacja werbalna i niewerbalna 20 20     E 5
10.6.Socjologia Internetu   20     Z 3
11. Przedmioty profilujące do wyboru, specjalność II: Analityka społeczna (Student wybiera 4 przedmioty – suma: 16 ECTS):              16
11.1. Między rynkiem a państwem – trzeci sektor   20 Z 3    
11.2. Socjologia płci   20 Z 3    
11.3 Dynamika rynku pracy   20 Z 3    
11.4. Socjologia władzy i polityki 20 20 E 5    
11.5. Współczesne konfliktyspołeczne i kulturowe 20 20 E 5    
11.6. Współczesne oblicza lokalności

 

20 20 E 5    
  RAZEM: 240  80 160   16   16 32
  RAZEM ROK III:400 160 240   30   30 60