Stacjonarne

Socjologia  – Studia I stopnia – I rok

  Kursy W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Wstęp do socjologii 30 30 E 7     7
2. Wstęp do filozofii 30       Z 2 2
3. Logika praktyczna   45 Z 4     4
4. Antropologia kultury 30   E 2     2
5. Historia myśli społecznej 30 30 E 6     6
6. Psychologia społeczna 30 30     E 6 6
7. Podstawy ekonomii 30 30 E 6     6
8. Warsztaty komputerowe   30     Z 2 2
9. Język obcy   120 Z 3 E 4 7
10. Wychowanie fizyczne   30 Z        
11. Podstawy badań społecznych   30     Z 2 2
12. Współczesne stosunki polityczne 30       Z 2 2
13. Klasyczne teorie socjologiczne 30 30     E 6 6
14. Socjologia kultury 30 30     E 6 6
15. Umiejętności akademickie   15 Z 2     2
  RAZEM: 720 270 450   30   30 60

 
Socjologia  – Studia I stopnia – II rok

  Kursy W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian 30       Z 2 2
2. Instytucje, procesy i systemy społeczne 60 60 Z 5 E 5 10
3. Ochrona własności intelektualnej 30   Z 2     2
4. Statystyka dla socjologów   60 Z 3 Z 2 5
5. Metody badań ilościowych   45 Z 4     4
6. Metody badań  jakościowych   45     Z 4 4
7. Analiza danych zastanych   30     Z 4 4
8. Demografia społeczna: procesy ludnościowe 30   Z 2     2
9. Etyczne problemy zawodu socjologa 30   Z 2     2
10. Współczesne teorie socjologiczne 30 30 E 5     5
11. Socjologia organizacji i zarządzania 30 30     E 3 3
12. Socjologia codzienności 30 30     E 4 4
13. Socjologia wsi 30 30 Z 5     5
14. Socjologia miasta 30       Z 2 2
15. Przedmiot do wyboru 30   Z 2     2
16. Praktyki zawodowe   120     Z 4 4
  RAZEM: 840 360 480   30   30 60

 
Socjologia  – Studia I stopnia – III rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Procesy zmiany społecznej 30   Z 2     2
2. Komputerowe analizy danych ilościowych   30 Z 3     3
3. Projekt badawczy   40 Z 3     3
4. Kapitał społeczny 30   Z 2     2
5. Przedmiot do wyboru 30       Z 2 2
6. Przedmiot do wyboru 30       Z 2 2
7. Seminarium licencjackie 30       Z 2 2
8. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego           5 5
9. Praca dyplomowa           5 5
  RAZEM:   220 150 70   10   16 26

 

  Kursy dla specjalności komunikacja społeczna W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Podstawy komunikacji społecznej 30 30 E 5     5
2. Socjologia mediów 30 30 E 5     5
3. Techniki perswazji   30 Z 2     2
4. Język w komunikowaniu   30 Z 3     3
5. Strategie autoprezentacji 30       Z 2 2
6. Socjologia reklamy   30     Z 3 3
7. Socjologia Internetu 30 30 E 5     5
8. Sztuka negocjacji   30     Z 2 2
9. Komunikacja w grupie 30       E 2 2
10. Komunikacja niewerbalna 30       Z 2 2
11. Komunikacja wizualna   30     Z 3 3
  RAZEM: 420 180 240   20   14 34
  Razem III rok: 640 330 310   30   30 60

 

  Kursy dla specjalności analityka społeczna W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Socjologia władzy i polityki 30 30 E 4     4
2. System bezpieczeństwa publicznego 30       Z 2 2
3. Współczesne konflikty społeczne i kulturowe 30   Z 2     2
4. Dynamika rynku pracy   30 Z 3     3
5. Miedzy rynkiem a państwem -trzeci sektor   30 Z 3     3
6. Współczesne oblicza lokalności 30 30     E 4 4
7. Zarządzanie publiczne: od goverment do governance   30     Z 2 2
8. Socjologia płci
(gender studies)
  30     Z 2 2
9. Socjologia ryzyka 30   Z 2     2
10. Polska w procesach integracji europejskiej 30   E 2     2
11. Analizy społeczne i polityczne: metodologia i źródła danych   15 Z 2     2
12. Sztuka dyplomacji   15     Z 2 2
13. Lobbing i rzecznictwo interesów   15 Z 2     2
14. Negocjacje i dialog społeczny   15     Z 2 2
  RAZEM: 420 180 240   20   14 34
  Razem III rok: 640 330 310   30   30 60