Stacjonarne

Socjologia  – Studia I stopnia – I rok

  Kursy W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Wstęp do socjologii 30 30 E 6   6
2. Wstęp do filozofii 30   Z 2 2
3. Logika praktyczna 45 Z 4   4
4. Antropologia kultury 30 E 2   2
5. Historia myśli społecznej 30 30 E 6   6
6. Psychologia społeczna 30 30   E 6 6
7. Podstawy ekonomii 30 30 E 6   6
8. Warsztaty komputerowe 30   Z 2 2
9. Język obcy 120 Z 3 E 4 7
10. Wychowanie fizyczne 30 Z 1   1
11. Podstawy badań społecznych 30   Z 2 2
12. Współczesne stosunki polityczne 30   Z 2 2
13. Klasyczne teorie socjologiczne 30 30   E 6 6
14. Socjologia kultury 30 30   E 6 6
15. Umiejętności akademickie 15 Z 2   2
  RAZEM: 720 270 450   30   30 60

 
Socjologia  – Studia I stopnia – II rok

  Kursy W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian 30   Z 2 2
2. Instytucje, procesy i systemy społeczne 60 60 Z 5 E 5 10
3. Ochrona własności intelektualnej 30 Z 2   2
4. Statystyka dla socjologów 60 Z 3 Z 2 5
5. Metody badań ilościowych 45 E 4   4
6. Metody badań  jakościowych 45   E 4 4
7. Analiza danych zastanych 30   Z 4 4
8. Demografia społeczna: procesy ludnościowe 30 Z 2   2
9. Etyczne problemy zawodu socjologa 30 Z 2   2
10. Współczesne teorie socjologiczne 30 30 E 5   5
11. Socjologia organizacji i zarządzania 30 30   E 3 3
12. Socjologia codzienności 30 30   E 4 4
13. Socjologia wsi 30 30 Z 5   5
14. Socjologia miasta 30   Z 2 2
15. Przedmiot do wyboru 30 Z 2   2
16. Praktyki zawodowe 120   Z 4 4
  RAZEM: 840 360 480   30   30 60

 
Socjologia  – Studia I stopnia – III rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Procesy zmiany społecznej 30 Z 2   2
2. Komputerowe analizy danych ilościowych 30 Z 3   3
3. Projekt badawczy 40 Z 3   3
4.. Kapitał społeczny 30 Z 2   2
5. Paradygmat  bezpieczeństwa 30   Z 2 2
6. Władza i społeczeństwo w PRL  30   Z 2 2
7. Seminarium licencjackie 30   Z 2 2
8. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego   5 5
9. Praca dyplomowa   5 5
RAZEM:   220 150 70   10   16 26

 

  Kursy dla specjalności komunikacja społeczna W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Podstawy komunikacji społecznej 30 30 E 5   5
2. Socjologia mediów 30 30 E 5   5
3. Techniki perswazji 30 Z 2   2
4. Język w komunikowaniu 30 Z 3   3
5. Strategie autoprezentacji 30   Z 2 2
6. Socjologia reklamy 30   Z 3 3
7. Socjologia Internetu 30 30 E 5   5
8. Sztuka negocjacji 30   Z 2 2
9. Komunikacja w grupie 30   E 2 2
10. Komunikacja niewerbalna 30   Z 2 2
11. Komunikacja wizualna 30   Z 3 3
  RAZEM: 420 180 240   20   14 34
  Razem III rok: 640 330 310   30   30 60

 

  Kursy dla specjalności analityka społeczna W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Socjologia władzy i polityki 30 30 E 4   4
2. System bezpieczeństwa publicznego 30   Z 2 2
3. Współczesne konflikty społeczne i kulturowe 30 Z 2   2
4. Dynamika rynku pracy 30 Z 3   3
5. Miedzy rynkiem a państwem -trzeci sektor 30 Z 3   3
6. Współczesne oblicza lokalności 30 30   E 4 4
7. Zarządzanie publiczne: od goverment do governance 30   Z 2 2
8. Socjologia płci
(gender studies)
30   Z 2 2
9. Socjologia ryzyka 30 Z 2   2
10. Polska w procesach integracji europejskiej 30 E 2   2
11. Analizy społeczne i polityczne: metodologia i źródła danych 15 Z 2   2
12. Sztuka dyplomacji 15   Z 2 2
13. Lobbing i rzecznictwo interesów 15 Z 2   2
14. Negocjacje i dialog społeczny 15 Z 2 2
RAZEM: 420 180 240   20   14 34
  Razem III rok: 640 330 310   30   30 60