Gerontologia społeczna

Wydział Nauk Społecznych
ul. Nowoursynowska 166 blok 4 pok. 7
02-787 Warszawa
tel. 22 59 37 222
e-mail: iwona_blaszczak@sggw.pl CV do pobrania
e-mail: magdalena_magnuszewska@sggw.pl

Charakterystyka studiów GERONTOLOGIA SPOŁECZNA:

Proponowane studia podyplomowe mają charakter innowacyjny i stanowią odpowiedź na potrzeby społeczeństwa starzejącego się.

Celem studiów jest przygotowanie do podjęcia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności opiekuńczej oraz animacyjnej, adresowanej do ludzi w wieku starszym.

Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i biomedycznych.

W toku studiów studenci poznają specyfikę i dynamikę procesu starzenia się, jego biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania oraz skutki, poznają specjalistyczne metody  pracy indywidualnej i grupowej z seniorami.

W rezultacie kształcenia  studenci uzyskują wiedzę  i umiejętności praktyczne m.in. z zakresu:

  • działalności organizacyjnej
  • metodyki organizacji oddziaływań pomocowych, opiekuńczych, jak również współpracy z rodzinami osób starszych
  • komunikacji m.in.: formułowanie komunikatów pośrednich i bezpośrednich, zdolności empatyczne, wrażliwość i zrozumienia dla problemów ludzi starszych,  rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, współpraca z grupą, techniki negocjacji i mediacji.

Absolwent tej specjalności może prowadzić lub podejmować pracę w ośrodkach dziennej lub całodobowej opieki nad osobami starszymi, organizacjach pozarządowych, klubach, świetlicach, domach kultury czy w uniwersytetach III wieku, może również prowadzić lub podejmować pracę  w zakresie aktywizacji i opieki nad osobami starszymi w obszarze tworzenia przestrzeni dla ludzi starzejących się i starych, koncentrujących działania animacyjne, opiekuńcze, profilaktyczne, poradnicze służące poprawie jakości życia i funkcjonowania osób starszych.

Zarówno wykłady jak i ćwiczenia prowadzone są przez uznanych specjalistów ze znaczących  polskich ośrodków akademickich i fundacji.

Studia są prowadzone w łącznym wymiarze 305 godzin:  185 godzin wykładów i 120 godzin ćwiczeń  i trwają dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio – niedzielnych.

Kierownik studiów: dr Iwona Błaszczak  iwona_blaszczak@sggw.pl

REKRUTACJA na studia – od 5 maja 2018 r.
(studia zostaną uruchomione od września 2018 r.)
Planowana liczba uczestników: minimum 15 osób.

PROGRAM STUDIÓW DO POBRANIA

Rekrutacja:
Kandydat na studia podyplomowe powinien złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie blok. 4 pok. 7 – osobiście lub przysłać pocztą (list polecony) – następujące dokumenty:

Dokumenty można przysłać listem poleconym na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydział Nauk Społecznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
z dopiskiem – studia podyplomowe Gerontologia społeczna

lub złożyć osobiście w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych SGGW.

Zasady odpłatności:
Studia są samofinansujące się. Odpłatność za studia wynosi 3600 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w 2 ratach  po 1800 zł za semestr, którą należy wnieść na początku semestru (w pierwszym tygodniu).

Szczegółowe informacje:
Magdalena Magnuszewska, email: magdalena_magnuszewska@sggw.pl
tel. 22 59 37 222