Wnioski stypendialne w roku akademickim 2018/2019 – ważne informacje

Szanowni Studenci,
przyjmowanie wniosków stypendialnych rozpocznie się od soboty 6-go października 2018 r., zgodnie z kalendarium administracyjnym WNS w dniach:
poniedziałki i środy w godz. 10.00 – 14.00;
wtorki i piątki w godz. 8.30 – 12.30;
oraz w soboty w godz. 8.00 – 12.00 (tylko dla studentów studiów niestacjonarnych).

Przed złożeniem wniosku o stypendium socjalne w Dziekanacie proszę sprawdzić czy:
1. wniosek wypełniony jest na aktualnych drukach http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna;
2. uzupełniliście daty i podpisy na wniosku i załącznikach;
3. wyliczyliście i wpisaliście dochód;
4. dołączyliście do wniosku dla każdej osoby pełnoletniej (i dla siebie) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz załączniki: 2b (zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) i 2 c (dochód niepodlegający opodatkowaniu, np. alimenty);
5. dołączyliście do wniosku zaświadczenia z właściwych placówek oświatowych (przedszkole, szkoła, uczelnia) o uczącym się rodzeństwie;
6. dołączyliście do wniosku zaświadczenia z KRUS o wysokości pobranego zasiłku chorobowego w roku 2017 (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS);
7. dołączyliście załącznik 7 (załącznik nr 7 składa się z każdym wnioskiem i o każdy rodzaj stypendium).

Wnioski i załączniki drukujemy dwustronnie.
Dokumenty proszę ułożyć według kolejności osób wpisanych we wniosku.
WAŻNE – dotyczy stypendium Rektora dla najlepszych studentów!!!
Listy rankingowe zostaną wywieszone w dniu 10.10.2018 r. (środa) do godz. 14.00 (ostateczny termin składania wniosków o stypendium Rektora).
W roku akademickim 2018/2019 wnioski stypendialne za średnią ocen składane są w dziekanacie, a z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi w Biurze Spraw Studenckich w bud. 8 u p. Jadwigi Lipińskiej.

Informacja do pobrania