Zakład Filozofii

Zakład Filozofii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ma wieloletnią tradycję. Wchodził w skład różnych katedr i wydziałów SGGW. Był obok Zakładu Nauk Politycznych częścią Międzywydziałowego Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych SGGW-AR Międzywydziałowy Instytut Nauk Politycznych przekształcił się w Samodzielny Zakład Nauk Humanistycznych, którego kierownikiem został filozof dr Sławomir Kotowicz. Zakład Filozofii był następnie w strukturze Wydziału Nauk Ekonomiczno-Rolniczych /1994-2006/, najpierw w Katedrze Filozofii i Socjologii, potem w Katedrze Nauk Humanistycznych. Kierowali nim wtedy dr Sławomir Kotwicz do 2000 roku i dr hab. prof. Stefan Snihur do 2006 roku.

Od 1.07 2006 roku Zakład Filozofii wchodzi w skład Wydziału Nauk Humanistycznych, który został powołany do istnienia przez JM Rektora prof. Tomasza Boreckiego, na bazie Katedry Nauk Humanistycznych Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. Dziekanem nowego Wydziału został prof. dr hab. Zygmunt Przychodzeń, pod kierunkiem którego prowadzone były prace związane z przygotowaniem programu kierunku socjologii i struktury organizacyjnej nowego Wydziału. Zakład Filozofii wszedł w skład Katedry Edukacji i Kultury. W 2007 roku kierownikiem Zakładu Filozofii została dr Krystyna Najder-Stefania, która kieruje Zakładem do dziś już jako dr hab. prof. nadzw. SGGW.

Od 2006 roku w Zakładzie Filozofii obronione zostały 4 habilitacje.
1. Krystyna Najder-Stefaniak: Piękno jako moment twórczości w ujęciu myślenia ekologicznego – 2009 rok, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2. Elżbieta Posłuszna – 2014 rok, EKSTREMIZM EKOLOGICZNY: Źródła, przejawy, perspektywy, Akademia Marynarki Wojennej
3. Andrzej Korczak: Indyjskie inspiracje teorii mitu Mircei Eliadego i Josepha Campbella – 2015 rok, Polska Akademia Nauk
4. Karol Chrobak: Między naturą a kulturą: filozofia życia Helmutha Plessnera – 2016 rok, Uniwersytet Jagielloński

Prowadzone w Zakładzie Filozofii zajęcia

Pracownicy Zakładu Filozofii prowadzą zajęcia na wszystkich wydziałach SGGW, na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.

Wydziały mogą korzystać z następujących przedmiotów:

filozofia, historia filozofii, filozofia przyrody, filozofia współczesna, wybrane zagadnienia z filozofii, wstęp do filozofii, ekofilozofia, filozofia dialogu, filozofia kultury, filozofia nauki, filozofia i zagadnienia języka,

logika,

metodologia nauk przyrodniczych,

metodologia nauk humanistycznych,

heurystyka,

etyka, etyka biznesu, etyka pracy, ethos nauki, etyka komunikowania, etyka nauczyciela, bioetyka, etyka środowiskowa,

estetyka, ekoestetyka,

innowatyka, filozofia twórczości, filozofia bezpieczeństwa, filozofia rozwoju zrównoważonego, filozofia pedagogiki, innowatyka pedagogiczna,

antropologia

Zakład oferuje też prowadzenie translatorium i zajęcia w języku angielskim dla studentów polskich i zagranicznych.

W ramach ERASSMUS prowadzone są zajęcia na temat: Cristal Thinking for the Osage teorii end practise.

Pracownicy SZF przeprowadzają egzaminy z filozofii w ramach przewodów doktorskich na Wydziałach SGGW /jeśli zaistnieje taka potrzeba także w języku angielskim lub rosyjskim/

W ramach realizowanego na SGGW projektu eRolnictwo przygotowano i prowadzono metodą online zajęcia z filozofii, zajęcia z etyki i zajęcia z ekofilozofii.

Badania naukowe w Zakładzie Filozofii

Stały rozwój kadry odbywa się poprzez prowadzenie badań naukowych w Zakładzie i współpracę z innymi Zakładami Wydziału oraz współpracę z innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą.

W Zakładzie realizowane były i są tematy, które uwzględniają różnorakie zainteresowania pracowników.

Pod kierunkiem dr Zbigniewa Wendlanda została przygotowana praca zbiorowa Filozofia i zagadnienia języka /2007/.

Pod kierunkiem dr hab. Krystyny Najder-Stefaniak realizowany był temat Człowiek w świecie spotkania kultur, w ramach którego zorganizowane zostały trzy międzynarodowe konferencje /2008, 2009, 2010/  oraz opracowane i wydane trzy prace zbiorowe: Człowiek w świecie spotkania kultur /2009/, Człowiek w przestrzeni spotkań /2010/, Homo viator w świecie spotkania kultur /2011/.

Pod kierunkiem dr hab. Krystyny Najder-Stefaniak i dr Michała Brodowskiego z Bristol University – Departament of  Philosophy .realizowane były Warsztaty Metodologiczne: „Nowa metodologia nauk empirycznych”, dla pracowników naukowych i doktorantów /2010/.

Pod kierunkiem dr hab. Krystyny Najder-Stefaniak realizowane było seminarium naukowe:: Filozoficzne projekty rozumienia świata i człowieka. Efekty pracy seminarium zostały opublikowane w pracy zbiorowej pod jej redakcją /2011/.

Pod kierunkiem dr hab. Krystyny Najder-Stefaniak zrealizowany został z udziałem specjalistów z różnych dziedzin nauki temat: Środowisko i przestrzeń człowieka i pod jej redakcją ukazała się książka pod takim tytułem /2012/.

Pod kierunkiem drTeresy Zawojskiej zrealizowany został temat Edukacja, wychowanie, odpowiedzialność. Z teorii i praktyki pedagogicznej i wydana została pod jej redakcją praca zbiorowa pt: Edukacja, wychowanie, odpowiedzialność. Z teorii i praktyki pedagogicznej /2013/

Pod kierunkiem dr hab. prof. SGGW Krystyny Najder-Stefaniak zrealizowany został temat Philosophy and Practice of Sustainable Development. W zespole realizującym temat pracowali naukowcy z uczelni polskich i zagranicznych / z Ukrainy, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec/. Pod redakcją naukową  dr hab. prof. SGGW Krystyny Najder-Stefaniak powstała praca zbiorowa pt. Philosophy and Practice of Sustainable Development,

Pod kierunkiem dr hab. prof. SGGW Krystyny Najder-Stefaniak zrealizowany został temat Philosophy and Practice of Subjectivity. W zespole realizującym temat pracowali naukowcy z uczelni polskich i zagranicznych. Pod redakcją naukową  dr hab. prof. nadzw. SGGW Krystyny Najder-Stefaniak powstała praca zbiorowa pt. Philosophy and Practice of Subjectivity,

Dr hab. prof. SGGW Krystyna Najder-Stefaniak i dr Paweł Pasieka zorganizowali

Ogólnopolską Konferencję Naukową  „ZASADY-WIERNOŚĆ-WARTOŚCI.  O sztuce życia według księdza profesora Józefa Marcelego Dołęgi i profesora Andrzeja Grzegorczyka”

We współpracy dr hab. prof. nadzw. SGGW Krystyny Najder-Stefaniak z doktorantami różnych Wydziałów SGGW zostały zorganizowane trzy konferencje i powstały publikacje pokonferencyjne:

 1. Filozoficzna i aksjologiczna perspektywa zagadnień dotyczących przyrody i człowieka /2010/, praca zbiorowa dokumentująca efekty tej konferencji pod red. Krystyny Najder-Stefaniak /2011/
 1. Zagubieni w przestrzeni, publikacja pokonferencyjna pod redakcją Krystyny Najder-Stefaniak pt. How not to get lost in human space? /2012/
 1. Interdyscyplinarne spotkania z filozofią, publikacja pokonferencyjna pod redakcją Krystyny Najder-Stefaniak pt. Interdyscyplinarne spotkania z filozofią.

W roku akademickim 2016/2017 w zakładzie rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu: Filozofia i praktyka bezpieczeństwa.

Poza wspólnymi tematami pracownicy realizują też tematy własne i współpracują naukowo  z organizacjami naukowymi i jednostkami naukowymi inych uczelni w kraju i za granicą.

Zaklad wspólpracuje z Katedrą Filozofii  Narodowego  Rolniczego Uniwersytetu w Sumach (Ukraina) .

Książki pracowników ZF:

 1. Stefan Snihur: Etyka biznesu. Zarys wybranych zagadnień, Wydawnictwo SGGW, 2006
 2. Krystyna Najder-Stefaniak: Wstęp do etyki biznesu, Wydawnictwo SGGW, 2007
 3. Krystyna Najder-Stefaniak: O powinności nauczyciela. Wprowadzenie do refleksji etycznej, Wydawnictwo SGGW, 2007
 4. Krystyna Najder-Stefaniak: Piękno jako moment twórczości w ujęciu myślenia ekologicznego, Wydawnictwo SGGW, 2007
 5. (red.) Zbigniew Wendland: Filozofia i zagadnienia języka, Wydawnictwo SGGW, 2007
 6. Zbigniew Wendland: Historia filozofii. Od szkoły jońskiej do końca XX wieku. Podręcznik akademicki dla niefilozofów Wydawnictwo SGGW, 2009
 7. Krystyna Najder-Stefaniak: O komunikowaniu z perspektywy  etyki, Wydawnictwo SGGW, 2009
 8. (red.) Krystyna Najder-Stefaniak i Marta Cywińska: Człowiek w świecie spotkania kultur, POLIMAX,  2009
 9. Andrzej Korczak: Heraklit i Lao-Zi, Wydawnictwo „Miniatura”, 2009
 10. Krystyna Najder-Stefaniak: Wstęp do innowatyki, Wydawnictwo SGGW,  2010
 11. (red.) Krystyna   Najder-Stefaniak i Jurij Plyska: Człowiek w przestrzeni spotkań, Wydawnictwo ZF WNH, 2010
 12. (red.) Krystyna   Najder-Stefaniak: Filozoficzne projekty rozumienia świata i człowieka Wydawnictwo ZF SGGW, 2011
 13. Krystyna Najder-Stefaniak (wprowadzenie, wybór i opracowanie): Edward Abramowski. Wybór pism estetycznych, Wydawnictwo  UNIVERSITAS, 2011 /w serii Klasycy Estetyki Polskiej/
 14. (red) Krystyna Najder-Stefaniak: Filozoficzna i aksjologiczna perspektywa zagadnień dotyczących przyrody i człowieka, Wydawnictwo  ZF SGGW, 2011
 15. Teresa Zawojska: Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego, Wydawnictwo KUL, 2011
 16. Andrzej Korczak: Wykłady z filozofii współczesnej, Europejskie Kolegium Edukacji w Warszawie: 2012
 17. (red.) Krystyna Najder-Stefaniak: Środowisko i przestrzeń człowieka,  ZF Wydawnictwo SGGW, 2012
 18. (red.) Krystyna   Najder-Stefaniak, Joanna Wyleżałek, Marta Cywińska: Homo Viator w świecie spotkania kultur, Wydawnictwo ZF WNH, 2012
 19. (red.) Krystyna Najder-Stefaniak: How not to get lost in the Human Space?  Wydawnictwo ZF SGGW 2012
 20. (red.) Krystyna Najder-Stefaniak: Interdyscyplinarne spotkania z filozofią, Wydawnictwo ZF SGGW 2016
 21. Krystyna Najder-Stefaniak: Wprowadzenie do ekofilozofii, Wydawnictwo SGGW, 2013
 22. Karol Chrobak: Między naturą a kulturą: filozofia życia Helmutha Plessnera, Fundacja  Aletheia, 2014
 23. Andrzej Korczak: Indyjskie inspiracje teorii mitu Mircei Eliadego i Josepha Campbella, Oficyna Wydawnicza Heliodor, 2015
 24. Krystyna Najder-Stefaniak:  Wprowadzenie do bioetyki , Wydawnictwo Naukowe SYNERGIA, 2015
 25. (red.) Krystyna Najder-Stefaniak: Spotkania z rzeczywistością Wydawnictwo ZF SGGW 2016
 26. Krystyna Najder-Stefaniak:  Wartość spotkania, Wydawnictwo Naukowe SYNERGIA, 2016
 
Kierownik:
dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak, prof. nadzw. tel. +48 22 59 347 60, 607 671 489
e-mail: krystyna_najder_stefaniak@sggw.pl
 
Nauczyciele akademiccy:
dr Marta Cywińska, adiunkt tel. +48 22 59 347 36,
e-mail: marta_cywinska@sggw.pl
dr hab. Karol Chrobak, adiunkt tel. +48 22 59 347 64
e-mail: karol_chrobak@sggw.pl
dr Paweł Pasieka, adiunkt tel. +48 22 59 347 64
e-mail: pasieka62@poczta.onet.pl