Zakład Socjologii Struktur i Działań Społecznych

Zakład Socjologii Działań i Struktur Społecznych to zespół dynamicznych i kreatywnych pracowników naukowych o różnorodnych zainteresowaniach badawczych, doświadczeniach akademickich oraz organizacyjnych. W ramach działalności dydaktycznej zakład koordynuje specjalność Badania społeczne i marketingowe (studia II stopnia).

Kursy prowadzone przez pracowników zakładu:

  • kursy z metodologii badań społecznych (Podstawy badań społecznych, Metody badań ilościowych, Metody badań jakościowych, Analiza danych zastanych, Badania ewaluacyjne)
  • kursy z programu ogólnego (Metodologia nauk społecznych, Procesy zmiany społecznej, Socjologia codzienności, Socjologia ekonomiczna, Dynamika zmian współczesnego polskiego społeczeństwa, Globalne procesy społeczne, Zróżnicowanie społeczne, Etyczne problemy zawodu socjologa, Socjologia wiedzy)
  • kursy warsztatowe (Projekt badawczy, Lobbing i rzecznictwo interesów, Negocjacje i dialog społeczny, Pakiet obliczeniowy SPSS, Statystyka dla socjologów) oraz kursy takie, jak: Socjologia ryzyka, Socjologia płci, Współczesne konflikty społeczne i kulturowe, Socjologia dewiacji, Socjologia organizacji i zarządzania)

Zainteresowania naukowe pracowników zakładu:

socjologia ryzyka i socjologia codzienności, etyka w biznesie, marketing farmaceutyczny, metodologia badań społecznych, socjologia moralności, socjologia religii, antropologia społeczna, płeć społeczno – kulturowa (gender), socjalizacja ról społecznych związanych z płcią, obyczajowość i seksualność, alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, socjologia medycyny, socjologia problemów społecznych, socjologia władzy, procesy zmian społecznych, socjologia młodzieży, statystyczna analiza danych.

Współpraca z instytutami badawczymi i ośrodkami naukowymi:

Organizując konferencje i realizując projekty badawcze pracownicy zakładu współpracują obecnie z takimi ośrodkami naukowymi jak: Instytut Studiów Politycznych PAN, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, CBOS, Instytut Badań Edukacyjnych, Saint Joseph’s Univesrity w Filadelfii, Santa Clara University w Kaliforni.

Najnowsze publikacje pracowników:

Kierownik Zakładu:
dr hab. Franciszek Kampka, profesor SGGW tel. +48 22 59 348 11
e-mail: franciszek_kampka@sggw.pl
Pracownicy Zakładu:
dr Rafał Boguszewski, adiunkt tel. +48 22 59 347 83
e-mail: rafał_boguszewski@sggw.pl
dr Marta Makowska, adiunkt tel. +48 22 59 347 83
e-mail: marta_makowska@sggw.pl
dr Emilia Paprzycka, adiunkt tel. +48 22 59 348 11
e-mail: emilia_paprzycka@sggw.pl
dr Barbara Post, adiunkt tel. +48 22 59 348 11
e-mail: barbara_post@sggw.pl
dr Wojciech Połeć, adiunkt tel. +48 22 59 347 83
e-mail: wojciech_polec@sggw.pl