Zaproszenie na konferencję naukową Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – samorządność i inicjatywy oddolne a globalizacja

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 zapraszają do uczestnictwa w cyklicznej konferencji naukowej

Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – samorządność i inicjatywy oddolne a globalizacja

 

Komitet  naukowy konferencji

Dr hab. Joanna Wyleżałek (Katedra Socjologii,  Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW)

Dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW (Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych SGGW, Przewodnicząca hpodedworna@interia.pl)

Prof. Dr hab. Konstanty Wojtaszczyk (Dyrektor Instytutu Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskirgo).

Dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH (Zakład Socjologii, IFSiSE Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH)

Dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Piotr Matczak (Instytut Socjologii, Kierownik Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych UAM w Poznaniu)

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki, (Instytut Europeistyki, Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych, Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM (Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej)

Dr hab. Marek Nowak  (Zastępca Dyrektora do spraw naukowych, Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu)

Dr hab. Michał Nowosielski (Kierownik projektów: Polskie organizacje w Europie/Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe/Nowe społeczeństwo na Ziemiach Zachodnich)

 

Komitet organizacyjny:                    Dr Tomasz Herudziński – WNS SGGW (herudzinski_tomasz@o2.pl)

                                                               Dr Piotr Swacha – WNS SGGW (p.swacha@gmail.com)

                                                               Dr Rafał Boguszewski – WNS SGGW (rafal_boguszewski@sggw.pl)

                                                               Dr Michał Węsierski – WNS SGGW (michal_wesierski@sggw.pl)

                                                               Mgr Marcin Sokołowski – WNPiSM UW (marcinps@op.pl)

Miejsce konferencji: Szkoła Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr VIII, sala nr 112

 Data: 8 czerwca 2018

 Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – samorządność i inicjatywy oddolne a globalizacja.

Kluczowym problemem konferencji będą problemy funkcjonowania samorządności terytorialnej w globalnym świecie, gdzie ostatnio obserwuje się wzrost aktywności państw narodowych. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak procesy samo-decydowania społeczności lokalnych i inicjatywy oddolne funkcjonują w warunkach globalnej gospodarki i rynku. Autonomia społeczności lokalnych i samorząd terytorialny podlegają współcześnie wpływom dwóch zasadniczych sił. Z jednej strony „bezosobowym” siłom globalizacji, z drugiej zaś  wzrastającym w swych aspiracjach instytucjom państw narodowych. Jak w takich warunkach będzie kształtować się samorządność społeczności lokalnych? Jakie funkcje przypadną  administracji samorządowej, a jakie organizacjom trzeciego sektora? Nie ograniczamy  jednak tematyki wystąpień do zasygnalizowanych zagadnień. Podstawą dyskusji będzie społeczność lokalna i jej przemiany analizowane w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej, postrzegane z perspektywy nauk społecznych.

Proponujemy, ale nie ograniczamy do, następującą tematykę wystąpień:

 1. Nowe problemy teoretyczne i metodologiczne badań nad społecznościami lokalnymi.
 2. Mezostruktury społeczne a siły globalizacji.
 3. Samorząd terytorialny i inicjatywy lokalne.
 4. Lokalne rynki pracy – innowacje, mobilność i współpraca międzysektorowa.
 5. Stare i nowe instytucje lokalne: sieci współpracy i partnerstwa międzysektorowe.
 6. Nowa perspektywa zarządzania strukturami terytorialnymi- Multi-Level Governance.
 7. Problemy multikulturalizmu na poziomie lokalnym i regionalnym.

Pragniemy, aby konferencja stała się forum wymiany wiedzy, poglądów i opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków społecznych, którzy zarządzają społecznościami, organizują w nich działania zbiorowe i integrują mieszkańców.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień pod adres herudzinski_tomasz@o2.pl lub p.swacha@gmail.com, objętość do 300 słów.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł i wydanie recenzowanej monografii naukowej, zawierającej referaty konferencyjne.

Ważne terminy:

– Termin nadsyłania propozycji wystąpień do dnia 15 kwietnia 2018.

– O akceptacji referatu poinformujemy do 30 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące płatności prześlemy osobom, których propozycje wystąpień zostaną przyjęte przez Komitet Naukowy.

Zapraszamy do uczestnictwa i nadsyłania załączonego formularza zgłoszeniowego.

                                                                                                                  Organizatorzy


Department of Sociology
Faculty of Social Sciences
Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Institute of the European Studies
Faculty of the Political Sciences and International Relations
University of Warsaw

Institute of Sociology
Adam Mickiewicz University in Poznań

Section of Rural Sociology and Agriculture
Polish Sociological Association

kindly invites you to participate in an international scientific conference:

Local communities in the face of contemporary challenges
self-government and grassroots initiatives in the Globalization Era

 Which will be held on the 8th of June 2018 in Warsaw

 Scientific Committee:

Joanna Wyleżałek – Associate Professor, Department of Sociology,  Dean of the Faculty of Social Sciences Warsaw University of Life Sciences – SGGW.

Hanna Podedworna – Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Committee Chair.

Konstanty Wojtaszczyk – Professor, Director of the Institute of the European Studies, University of Warsaw.

Elżbieta Firlit – Associate Professor, SGH Collegium of Socio-Economics.

Adam Bartoszek – Associate Professor, Institute of Sociology, University of Silesia in Katowice.

Piotr Matczak – Associate Professor, Chair of Local and Regional Communities Research Unit, Sociology Department, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Jacek Wojnicki – Professor, Institute of the European Studies, Department of European Subregional Studies, University of Warsaw.

Hanna Mamzer – Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Marek Nowak – Associate Professor, Deputy Director for Science, Sociology Department, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Michał Nowosielski – Associate Professor, member of the Committee for Migration Studies of Polish Academy of Sciences.

Organizing Committee:

Tomasz Herudziński – Assistant Professor, SGGW (tomasz_herudzinski@sggw.pl.pl)

Piotr Swacha – Assistant Professor, SGGW  (piotr_swacha@sggw.pl)

Rafał Boguszewski – Assistant Professor, SGGW  (rafal_boguszewski@sggw.pl)

Michał Węsierski – Assistant Professor, SGGW  (michal_wesierski@sggw.pl)

Marcin Sokołowski – MSc, WNPiSM UW (marcinps@op.pl)

Place: Warsaw (Poland)
Warsaw University of Life Sciences Campus
Nowoursynowska 166 ST.
Building nr VIII, Room nr 112
Date: 8th June 2018

 Scientific Committee kindly invites you to participate in the international scientific conference “Local communities in the face of contemporary challenges – self-government and grassroots initiatives in the global world”. The main aim of the conference is to exchange knowledge about the functioning of territorial self-governance in the global world, where the activity of nation states has been observed recently. We will search for the answers to the question: how self-decision processes in local communities and grassroots initiatives are functioning in the conditions of the global economy and free market? The autonomy of local communities and territorial self-government are currently under the influence of two major forces. Firstly, they are subjects of the “impersonal” power of globalization. Secondary, they are under the rising aspirations of national states. How will it shape self-governance of local communities? What functions will the local administration play, and what will be the area of the third sector activity?

However, we don`t want to limit subjects of possible lectures to the indicated issues. The basis of the discussion will be the local community and its transformations – analyzed in the context of the current socio-economic and political situation, perceived from the perspective of social sciences. We are also open for the presentations regarding historical subjects, covering relations between the state and local communities in different European areas in the XX century.

Trying to pre-outline the general subjects of the speeches we propose as follows:

 1. New theoretical and methodological problems of research on local communities.
 2. Social mesostructures under the forces of globalization.
 3. Territorial self-government and local initiatives.
 4. Local labor markets – innovation, mobility and cross-sector cooperation.
 5. Old and new local institutions: cross-sectoral cooperation networks and partnerships.
 6. A new perspective on the management of territorial structures – Multi-Level Governance.
 7. Problems of multiculturalism at the local and regional level.

The official language of the Conference is English and Polish. The opening and closing session of conference will be conducted in English, as well as conference panels for foreign participants. 

We invite you to submit proposals (on application form) until April 15, 2018.

Email: piotr_swacha@sggw.pl or tomasz_herudzinski@sggw.pl

IMPORTANT DEADLINES:

 • Deadline for sending applications – April 15, 2018
 • Notification of application acceptance – April 30, 2018

 After the conference, positively reviewed papers will be published in a scientific monography.

The fee for the conference participation in Warsaw is 80 EURO what covers: participation in sessions, conference materials and lunch, coffee breaks.

It is possible to make a payment to the conference account or pay by cash during the conference.

The invoice will contain information about the payment in PLN and the exchange rate (from EURO to PLN)

The conference account number:

IBAN: PL 11 1240 6003 1111 0000 4946 9501

SWIFT CODE: PKOPPLPW

We invite you to participate and send the enclosed application form.

                                                                                              Members of Scientific Committee