Zaproszenie na konferencję naukową Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – samorządność i inicjatywy oddolne a globalizacja

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 zapraszają do uczestnictwa w cyklicznej konferencji naukowej

Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – samorządność i inicjatywy oddolne a globalizacja

 

Komitet  naukowy konferencji

Dr hab. Joanna Wyleżałek (Katedra Socjologii,  Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW)

Dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW (Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych SGGW, Przewodnicząca hpodedworna@interia.pl)

Prof. Dr hab. Konstanty Wojtaszczyk (Dyrektor Instytutu Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskirgo).

Dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH (Zakład Socjologii, IFSiSE Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH)

Dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Piotr Matczak (Instytut Socjologii, Kierownik Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych UAM w Poznaniu)

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki, (Instytut Europeistyki, Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych, Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM (Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej)

Dr hab. Marek Nowak  (Zastępca Dyrektora do spraw naukowych, Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu)

Dr hab. Michał Nowosielski (Kierownik projektów: Polskie organizacje w Europie/Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe/Nowe społeczeństwo na Ziemiach Zachodnich)

 

Komitet organizacyjny:                    Dr Tomasz Herudziński – WNS SGGW (herudzinski_tomasz@o2.pl)

                                                               Dr Piotr Swacha – WNS SGGW (p.swacha@gmail.com)

                                                               Dr Rafał Boguszewski – WNS SGGW (rafal_boguszewski@sggw.pl)

                                                               Dr Michał Węsierski – WNS SGGW (michal_wesierski@sggw.pl)

                                                               Mgr Marcin Sokołowski – WNPiSM UW (marcinps@op.pl)

Miejsce konferencji: Szkoła Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr VIII, sala nr 112

 Data: 8 czerwca 2018

 Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – samorządność i inicjatywy oddolne a globalizacja.

Kluczowym problemem konferencji będą problemy funkcjonowania samorządności terytorialnej w globalnym świecie, gdzie ostatnio obserwuje się wzrost aktywności państw narodowych. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak procesy samo-decydowania społeczności lokalnych i inicjatywy oddolne funkcjonują w warunkach globalnej gospodarki i rynku. Autonomia społeczności lokalnych i samorząd terytorialny podlegają współcześnie wpływom dwóch zasadniczych sił. Z jednej strony „bezosobowym” siłom globalizacji, z drugiej zaś  wzrastającym w swych aspiracjach instytucjom państw narodowych. Jak w takich warunkach będzie kształtować się samorządność społeczności lokalnych? Jakie funkcje przypadną  administracji samorządowej, a jakie organizacjom trzeciego sektora? Nie ograniczamy  jednak tematyki wystąpień do zasygnalizowanych zagadnień. Podstawą dyskusji będzie społeczność lokalna i jej przemiany analizowane w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej, postrzegane z perspektywy nauk społecznych.

Proponujemy, ale nie ograniczamy do, następującą tematykę wystąpień:

  1. Nowe problemy teoretyczne i metodologiczne badań nad społecznościami lokalnymi.
  2. Mezostruktury społeczne a siły globalizacji.
  3. Samorząd terytorialny i inicjatywy lokalne.
  4. Lokalne rynki pracy – innowacje, mobilność i współpraca międzysektorowa.
  5. Stare i nowe instytucje lokalne: sieci współpracy i partnerstwa międzysektorowe.
  6. Nowa perspektywa zarządzania strukturami terytorialnymi- Multi-Level Governance.
  7. Problemy multikulturalizmu na poziomie lokalnym i regionalnym.

          

Pragniemy, aby konferencja stała się forum wymiany wiedzy, poglądów i opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków społecznych, którzy zarządzają społecznościami, organizują w nich działania zbiorowe i integrują mieszkańców.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień pod adres herudzinski_tomasz@o2.pl lub p.swacha@gmail.com, objętość do 300 słów.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł i wydanie recenzowanej monografii naukowej, zawierającej referaty konferencyjne.

Ważne terminy:

– Termin nadsyłania propozycji wystąpień do dnia 15 kwietnia 2018.

– O akceptacji referatu poinformujemy do 30 kwietnia 2018 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące płatności prześlemy osobom, których propozycje wystąpień zostaną przyjęte przez Komitet Naukowy.

 

Zapraszamy do uczestnictwa i nadsyłania załączonego formularza zgłoszeniowego.

 

                                                                                                                  Organizatorzy