Niestacjonarne

Niestacjonarne

Pedagogika – Studia I stopnia – I rok

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS 
 SEMESTR 1/ZIMOWY
1. Wprowadzenie do filozofii 16 16 E 4
2. Etyka 8 8 Z 3
3. Wprowadzenie do psychologii 16 16 E 4
4. Podstawy komunikacji społecznej 8 16 Z 3
5. Pojęcia i systemy pedagogiczne 24 24 E 7
6. Historia myśli pedagogicznej 24 24 E 7
7. Przedmiot do wyboru 1 8   Z 2
  Szkolenie BHP     Z  
  Kurs biblioteczny     Z  
  Razem: 208 104 104  4E 30
 SEMESTR 2/LETNI
1. Psychologia społeczna 8 8 Z 3
2. Wprowadzenie do socjologii 16 16 E 4
3. Biomedyczne podstawy rozwoju   32 Z 4
4. Psychologia rozwojowa 24   Z 4
5. Technologie informacyjne   16 Z 2
6. Język obcy   24 Z 2
7. Teoretyczne podstawy wychowania 16 16 E 4
8. Wprowadzenie do emisji głosu   16 Z 3
9. Systemy oświatowe 16   Z 3
10. Przedsiębiorczość edukacyjna   8 Z 1
  Razem: 216 80 136  2E 30
  RAZEM ROK I: 424 184 240  6E 60

Pedagogika – Studia I stopnia – II rok

  Kursy dla wszystkich specjalności w ćw Rygor zaliczenia ECTS
 SEMESTR 3/ZIMOWY
1. Język obcy   24 Z 2
2. Wykład monograficzny 16   Z 1
3. Pedagogika społeczna 8 8 E 3
4. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 24   E 4
5. Pedagogika resocjalizacyjna 24   Z 4
6. Media w edukacji 16   Z 3
7. Przedmiot do wyboru 2 16   Z 2
8. Przedmiot do wyboru 3 16   Z 2
9. Przedmiot do wyboru 4 16   Z 2
10. Przedmiot do wyboru 5 16   Z 2
11. Edukacja dla bezpieczeństwa 16   Z 2
12. Edukacja kulturowa w społecznościach lokalnych 8 8 Z 3
  Razem: 216 176 40  2E 30
 SEMESTR 4/LETNI
1. Elementy prawa dla pedagogów 24   Z 3
2. Język obcy   24 Z 3
3. Propedeutyka andragogiki 16   Z 2
4. Wprowadzenie do pedeutologii 16   Z 2
5. Metody badań pedagogicznych 8 8 Z 2
6. Praktyki pedagogiczne   30 Z 2
  Razem: 126 64 62   14
  Kursy dla specjalności
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
w ćw 4 sem. ECTS
7. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 8 8 E 4
8. Pedagogika korekcyjna 16 8 E 5
9. Wstęp do logopedii 8 8 Z 4
10. Psychologia kliniczna i niedostosowania społecznego 16   Z 3
    40 56   16
  Razem semestr 4: 198 112 86   30
  RAZEM ROK II: 414 288 118  4E 60
  Kursy dla specjalności
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
w ćw 4 sem. ECTS
7. Pedagogika wczesnoszkolna 16 8 E 4
8. Wprowadzenie do pedagogiki zabawy   24 Z 4
9. Pedagogika przedszkolna 16 8 E 4
10. Współpraca z rodzicami 8 16 Z 4
    40 56   16
  Razem semestr 4: 222 104 118   30
  RAZEM ROK II: 438 288 150   60

Pedagogika – Studia I stopnia – III rok

  Kursy dla wszystkich specjalności w ćw 5 sem. ECTS
 SEMESTR 5/ZIMOWY
1. Teoretyczne podstawy kształcenia 16 16 Z 4
2. Metodyka pracy dydaktycznej   16 Z 2
3. Metodyka pracy wychowawczej   16 Z 2
4. Metodyka przygotowania pracy dyplomowej 16   Z 2
5. Praktyki pedagogiczne   60 Z 2
   140 32 108   12
 SEMESTR 6/LETNI
1. Praktyki pedagogiczne   60 Z 2
2. Praca dyplomowa       10
   60   60   12


 

  Kursy dla specjalności:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
w ćw Numer semestru ECTS
SEMESTR 5/ZIMOWY
6. Planowanie i organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego   16 Z 2
7. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 16  8 E 3
8. Teorie nauczania i uczenia się małego dziecka 16   E 2
9. Metodyka pracy w przedszkolu  i szkole   24 Z 3
10. Podstawy matematyki 24   Z 3
11. Elementy wiedzy o literaturze i języku 24   Z 3
12. Wiedza o zjawiskach i procesach przyrodniczych 24   Z 2
    104 48  2E 18
  Razem semestr 5: 292 144 148   30
  SEMESTR 6/LETNI
3. Metodyka edukacji językowej   24 Z 3
4. Metodyka edukacji matematycznej   24 Z 3
5. Metodyka edukacji przyrodniczej   24 Z 3
6. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej 8 16 Z 3
7. Metodyka edukacji muzycznej 8 16 Z 3
8. Metodyka edukacji artystycznej   16 Z 1
9. Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych   16 Z 2
    16 136   18
  Razem semestr 6: 212 16 196   30
  RAZEM ROK III: 504 160 344  2E 60