Stacjonarne

Stacjonarne

Pedagogika – Studia I stopnia – I rok

  Kursy w ćw Numer semestru ECTS 
SEMESTR 1/ZIMOWY
1. Wprowadzenie do filozofii 30 15 E 4
2. Etyka 15 15 Z 3
3. Wprowadzenie do psychologii 30 15 E 4
4. Podstawy komunikacji społecznej 30 15 Z 3
5. Pojęcia i systemy pedagogiczne 45 30 E 7
6. Historia myśli pedagogicznej 30 30 E 5
7. Przedmiot do wyboru 1 15   Z 1
8. Język obcy   60 Z 3
  Szkolenie BHP     Z  
  Kurs biblioteczny     Z  
  375 195 180 4E 30
SEMESTR 2/LETNI
9. Psychologia społeczna 30 15 Z 4
10. Wprowadzenie do socjologii 30 15 E 4
11. Biomedyczne podstawy rozwoju: wykład i ćwiczenia 30 30 Z 4
12. Psychologia rozwojowa 30   Z 3
13. Teoretyczne podstawy wychowania 30 30 E 6
14. Wprowadzenie do emisji głosu 15   Z 2
15. Przedsiębiorczość edukacyjna   15 Z 1
16. Technologie informacyjne   30 Z 2
17. Język obcy   60 E 4
  360 165 195 3E 30
  RAZEM ROK I: 735 360 375   60

Pedagogika  – Studia I stopnia – II rok

  Kursy dla wszystkich specjalności w ćw Numer semestru ECTS 
SEMESTR 3/ZIMOWY
18. Pedagogika społeczna 15 15 E 4
19. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 30   E 4
20. Pedagogika resocjalizacyjna 30   Z 4
21. Media w edukacji 30   Z 3
22. Przedmiot do wyboru 2 30   Z 3
23. Przedmiot do wyboru 3 30   Z 3
24. Przedmiot do wyboru 4 30   Z 3
25. Przedmiot do wyboru 5 30   Z 3
26. Edukacja dla bezpieczeństwa   30 Z 3
27. Wychowanie fizyczne   30 Z 0
  300 225 75 2E 30 
 SEMESTR 4/LETNI
28. Elementy prawa dla pedagogów 30   Z 3
29. Systemy oświatowe 30   Z 3
30. Edukacja kulturowa w społecznościach lokalnych 15 15 Z 3
31. Propedeutyka andragogiki 30   Z 3
32. Wprowadzenie do pedeutologii 30   Z 3
33. Metody badań pedagogicznych 15 15 Z 3
34. Praktyki pedagogiczne   30 Z 2
  210 150 60 20

 

  Kursy dla specjalności:
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
w ćw Numer semestru ECTS 
SEMESTR 4/LETNI
35. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 15 15 E 3
36. Pedagogika korekcyjna 15 15 E 3
37. Wstęp do logopedii 15 15 Z 2
38. Psychologia kliniczna i niedostosowania społecznego 30   Z 2
  120 75 45 2E 10
  Razem semestr 4: 330 225 105  4E 30
  RAZEM ROK II: 630 450 180   60

 

  Kursy dla specjalności:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
w ćw Numer semestru ECTS 
SEMESTR 4/LETNI
35. Pedagogika wczesnoszkolna 15 15 E 3
36. Wprowadzenie do pedagogiki zabawy   30 Z 2
37. Pedagogika przedszkolna 15 15 E 3
38. Współpraca z rodzicami 15 15 Z 2
  120 45 75 2E 10
  Razem semestr 4: 330  225 105   30
  RAZEM ROK II:630 450 180  4E 60

Pedagogika – Studia I stopnia – III rok

  Kursy dla wszystkich specjalności w ćw Numer semestru ECTS
SEMESTR 5/ZIMOWY
39. Teoretyczne podstawy kształcenia 30 30 Z 5
40. Metodyka pracy dydaktycznej   30 Z 3
41. Metodyka pracy wychowawczej   30 Z 3
42. Praktyki pedagogiczne   60 Z 2
43. Metodyka przygotowania pracy dyplomowej 30   Z 2
  RAZEM: 210 60 150   15
SEMESTR 6/LETNI
44. Praktyki pedagogiczne   60 Z 2
  Praca dyplomowa       10
  RAZEM: 60   60   12

 

  Kursy dla specjalności:
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
w ćw Numer semestru ECTS
SEMESTR 5/ZIMOWY
45. Formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie 15   Z 1
46. Warsztaty wychowawcze   30 Z 3
47. Dziecko w cyberprzestrzeni   30 Z 2
48. Arte – muzykoterapia   15 Z 2
49. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych   30 E 3
50. Konstruowanie programu terapeutycznego   15 Z 2
51. Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego   15 Z 2
  RAZEM: 150 15 135  1E 15
SEMESTR 6/LETNI
52. Metodyka terapii przez ruch   15 Z 2
53. Trening umiejętności społecznych   15 Z 2
54. Biblioterapia   15 Z 2
55. Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu 15 15 E 3
56. Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki 15 15 E 3
57. Terapia przez zabawę   15 Z 3
58. Metodyka pracy z rodziną 15 15 Z 3
  RAZEM: 150 45 105  2E 18
  RAZEM ROK III: 510 90 420  3E 30

 

  Kursy dla specjalności:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
w ćw Numer semestru ECTS
SEMESTR 5/ZIMOWY
45. Planowanie i organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego 15 15 Z 2
46. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 15 15  E 3
47. Teorie nauczania i uczenia się małego dziecka 30   E 2
48. Metodyka pracy w przedszkolu i szkole   30 Z 2
49. Podstawy matematyki 15 15 Z 2
50. Elementy wiedzy o literaturze i języku 15 15 Z 2
51. Wiedza o zjawiskach i procesach przyrodniczych 15 15 Z 2
  RAZEM: 210 105 105  2E 15
SEMESTR 6/LETNI
52. Metodyka edukacji językowej   30 Z 3
53. Metodyka edukacji matematycznej   30 Z 3
54. Metodyka edukacji przyrodniczej   30 Z 3
55. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej   30 Z 3
56. Metodyka edukacji muzycznej   30 Z 3
57. Metodyka edukacji artystycznej   15 Z 1
58. Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych   15 Z 2
  RAZEM:180   180   18
  RAZEM ROK III: 600 135 465  2E 30