Stacjonarne

Stacjonarne

Pedagogika – Studia II stopnia – I rok

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia  ECTS
SEMESTR 1/ZIMOWY
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Metodologia badań społecznych 15 15 E
2. Współczesne problemy psychologii 30   Z 3
3. Pedagogika ogólna 30     4
4. Translatorium 1   30 Z 2
5. Seminarium magisterskie   30 Z 2
  Kurs BHP     Z  
  Szkolenie biblioteczne     Z  
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
6. Metodyka rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole 15 15 Z
7. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowań i emocji 15 15 Z 4
8. Metodyka poradnictwa pedagogicznego i doradztwa zawodowego 15 15 E
9. Metodyka pracy pedagoga szkolnego 15 15 Z 3
  Łącznie godziny w semestrze 1: 270 135 135   30
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
6. Podstawy teorii organizacji i zarządzania 15 30 E 4
7. Prawo oświatowe 15 15 E 3
8. Psychologia kierowania placówką oświatową 15 15 E 4
9. Podstawy andragogiki pracy 15 15 Z 2
10. Stres w pracy i zarządzanie czasem 15 15 Z
  Łącznie godziny w semestrze 1: 315 150 165   30

 

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 2/LETNI
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Antropologia kulturowa 15 15 Z 3
2. Logika 15 15 E 4
3. Współczesne problemy socjologii 15 15 Z 3
4. Przedmiot do wyboru 1 30   Z
5. Translatorium  2   30 Z 2
6. Seminarium magisterskie   30 Z 2
7. Wykład monograficzny   30 Z 1
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
8. Projektowanie i ewaluacja programów edukacyjno-wychowawczych 15 15 Z 3
9. Diagnostyka pedagogiczna 15 15 E
10. Interwencje pedagogiczne i mediacje 15 15 Z 3
11. Projektowanie terapii pedagogicznej 15 15 Z 3
  Łącznie godziny w semestrze 2: 330 135 195   30
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
8. Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły 15   E 2
9. Sytuacje kryzysowe w szkole –  rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji   15 Z
10. Praca zespołowa nauczycieli, jako kierunek podnoszenia, jakości procesu edukacyjnego   15 Z 3
11. Organizowanie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym   15 Z 2
12. Nadzór pedagogiczny   15 Z 2
13. Coaching i mentoring w edukacji   15 Z 2
  Łącznie godziny w semestrze 2: 300 90 210   30

Pedagogika – Studia II stopnia – II rok

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 3/ZIMOWY
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 15 15 Z 3
2. Andragogika 15 15 Z 3
3. Pedagogika porównawcza 15 15 Z 3
4. Pedeutologia 30   Z 2
5. Przedmiot do wyboru 2 30   Z 2
6. Seminarium magisterskie   30 Z 2
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7. Edukacja globalna 15 15 E 5
8. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu się 15 15 E 5
9. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 15 15 E 5
  Łącznie godziny w semestrze 3: 270 150 120   30
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
7. Projektowanie planu i programu pracy placówki oświatowej 15 15 E 3
8. Zarządzanie jakością kształcenia, ewaluacja pracy placówki oświatowej 15   E 3
9. Organizowanie procesu kształcenia i budowanie szkoły, jako organizacji uczącej się 15 15 Z 3
10. Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami   15 Z 2
11. Marketing w oświacie    15 Z 2
12. Konflikt w organizacji 15   E 2
  Łącznie godziny w semestrze 3: 300 165 135   30

 

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 4/LETNI
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Seminarium magisterskie   30 Z 2
2. Praktyki zawodowe   90/150 Z 3
3. Praca magisterska        
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4. Organizacja i planowanie procesu kształcenia 15 15 E 5
5. Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole 15 15 E 4
6. Innowatyka pedagogiczna 15 15 E 4
  Łącznie godziny w semestrze 4: 210 45 165   30
Kursy: specjalność Organizacja i zarządzanie w oświacie
4. Style przewodzenia, specyfika przywództwa edukacyjnego 15   E 4
5. Kluczowe kompetencje dyrektora placówki oświatowej jako lidera organizacji 15   E 4
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce oświatowej 15   E 5
  Łącznie godziny w semestrze 4: 165 45 120   30