Misja Wydziału

Misja Wydziału Nauk Społecznych SGGW nawiązuje w swoich założeniach do ogólnej Misji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Misją Wydziału Nauk Społecznych jest przygotowanie kompetentnych absolwentów oraz realizowanie wartościowych badań naukowych, przyczyniających się do wzmacniania potencjału polskiej nauki oraz służących rozwojowi społecznemu. Wydział wdraża założoną misję i strategię działania w kluczowych obszarach, spójnych z misją i strategią Uczelni.

Misja Wydziału Nauk Społecznych SGGW wyrasta z głębokiego przekonania, że nauki społeczne i szeroko pojęta humanistyka wpływają na język, zasoby pojęciowe, wiedzę, mentalność, wartości i postawy jednostek oraz społeczeństwa. W związku z tym do zadań humanistyki należy zachowanie i rozwój kultury narodowej; podtrzymywanie i formowanie tożsamości jednostkowej i wspólnotowej, umożliwianie jednostkom krytycznego i aktywnego uczestnictwa w procesach społeczno-kulturowych i korzystanie z dóbr cywilizacyjnych. Temu właśnie służą badania prowadzone na Wydziale.

Dominujące dziś przekonanie o konieczności zmiany funkcji uniwersytetu i nacisk na utylitaryzm nauki wymusza podporządkowanie prac badawczych wymogom wolnego rynku. Tymczasem to właśnie nauki społeczne i humanistyczne niezmiennie pokazują wyższe cele i funkcje nauki, będąc refleksją społeczeństwa na temat samego siebie, własnych osiągnięć i zagrożeń. Lekceważenie wagi tego typu autorefleksji w społeczeństwie wiedzy może grozić dehumanizacją kultury i uniemożliwiać dyskurs publiczny w demokratycznym ładzie społecznym.

Ważne badania empiryczne często ujawniają swoją pełną wartość dopiero dzięki uzupełnieniu ich o aspekt humanistyczny. Dlatego celem Wydziału jest pełnienie funkcji wspierającej badania z dziedziny szeroko pojętych nauk o życiu, które są rdzeniem tożsamości SGGW.

Nauki społeczne umożliwiają poznanie rzeczywistości społecznej. Odbijają w sobie zróżnicowanie postaw, poglądów i wyobrażeń społecznych kształtujących codzienne życie ludzkich społeczności oraz jednocześnie umożliwiają ich wzajemne zrozumienie i koegzystencję. Nauki empiryczne wpływają na poziom i jakość materialnego życia człowieka. Nauki społeczne i humanistyczne oddziałują na świadomość i tożsamość jednostek i grup. Dostarczają bowiem samowiedzy, fundamentu, na którym budowana jest kultura i wszelka aktywność społeczna. A zatem nauki społeczne uczestniczą w przemianach kulturowych jako siła sprawcza.

Z tego wynika cel dydaktycznej, naukowej i upowszechnieniowej działalności Wydziału ukierunkowanej na wspieranie zrównoważonego rozwoju, co zgodne jest z założeniami polityki spójności Unii Europejskiej. Wydział pragnie wspierać procesy modernizacyjne w społeczeństwie polskim, dbając jednocześnie o zachowanie dziedzictwa kulturowego i wartości budujących tożsamość narodową.

To humanistyczne spojrzenie na świat społeczny i na człowieka jako jednostkę umożliwia rozwój, wyznaczanie celów zapewniających zaspokajanie ludzkich potrzeb – bezpieczeństwa, samorealizacji, szacunku i uznania. Humanistyczna refleksja pozwala zmierzyć się z nieznanym, zdefiniować i nadać sens nowym doświadczeniom. Dlatego Wydział Nauk Społecznych pragnie odpowiadać na wyzwania współczesności poprzez interdyscyplinarne badania, które służą wypracowaniu narzędzi pozwalających na zrozumienie kulturowych uwarunkowań systemów gospodarczych i politycznych. Badania takie pomagają też lepiej rozumieć różnice kulturowe i rozwijać współpracę.  Kształcąc studentów Wydział pragnie formować dojrzałych i świadomych obywateli, wyposażonych w kompetencje niezbędne na rynku pracy, ale także umiejących aktywnie i odpowiedzialnie kształtować otaczającą ich rzeczywistość  społeczną.

Misja Wydziału Nauk Społecznych realizowana jest poprzez działania zorientowane na następujące długookresowe cele strategiczne:

  • ciągłe doskonalenie jakości kształcenia, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy i przy zachowaniu najwyższych standardów akademickich,
  • przyczynianie się do rozwoju nauki przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy, zwłaszcza w zakresie socjologii i pedagogiki,
  • tworzenie, utrwalanie i rozwijanie powiązań środowiska akademickiego Wydziału ze wspólnotą akademicką i intelektualną w kraju i zagranicą,  a także przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi,
  • budowanie trwałych relacji z absolwentami Wydziału,
  • umiędzynarodowienie działalności Wydziału poprzez organizację i uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych, wymianę studentów i wykładowców oraz poprzez długookresowe umowy i porozumienia z międzynarodowymi uczelniami i stowarzyszeniami;