Studia II stopnia

Na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika realizowane są trzy specjalności:

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
O
RGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Specjalność: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Koordynator: dr Ewa Lubina
tel: +48 22 59 347 36
e-mail: ewa_lubina@sggw.pl

Absolwent specjalności PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ magisterskich studiów na kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w szkołach podstawowych i średnich różnych typów oraz w instytucjach wychowania pozaszkolnego. W pracy zawodowej pedagog szkolny może pełnić funkcję koordynatora działań na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia może także nieść pomoc dziecku w sytuacjach trudnych. Studia przygotowują pedagoga do pracy z rodziną ucznia – udzielania pomocy i wspierania w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sytuacje szkolne i rówieśnicze.

Absolwent posiada kompetencje zawodowe, specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do współtworzenia oraz realizacji programu wychowawczego szkoły a także programów profilaktyki zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Jest przygotowany do diagnozowania i terapii niepowodzeń szkolnych, koordynacji działań podejmowanych na rzecz ucznia przez osoby i instytucje w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagającej, zna i potrafi realizować założenia profilaktyczne, diagnostyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

Absolwent specjalności PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ może być zatrudniony w:  przedszkolu, szkołach podstawowych, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy dziecku i rodzinie, świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych, placówkach opiekuńczych, instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci i młodzieży, instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny.

Specjalność: Organizacja i zarządzanie w oświacie
Koordynator: dr Iwona Błaszczak
tel: +48 22 347 03
e-mail: iwona_blaszczak@sggw.pl

Absolwent specjalności ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE, zdobędzie kwalifikacje w zakresie zarządzania w oświacie czyniące go specjalistą potrafiącym aktywnie, samodzielnie i twórczo zarządzać placówkami oświatowo-wychowawczymi. Uzyska najnowszą wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania w oświacie, prawnych podstaw funkcjonowania placówek edukacyjnych, tworzenia i realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych, ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej procesów edukacyjnych, psychologii kierowania placówkami oświatowymi oraz umiejętności praktycznych aplikacji tych koncepcji. Umiejętności te pozwolą mu rozumieć i czynnie uczestniczyć w zarządzaniu zmianą edukacyjną, która w najbliższych latach następować będzie w systemie oświaty oraz trafnie oceniać praktyczne rozwiązania w tym zakresie. Celem studiów jest również wyposażenie studentów w umiejętność przeprowadzania autodiagnozy własnego rozwoju intelektualnego i zawodowego oraz ukształtowanie w nich przekonania o konieczności uczenia się przez całe życie. W toku praktyki zawodowej związanej z organizowaniem i nadzorowaniem działalności oświatowej, student będzie pełnił rolę asystenta dyrektora placówki oświatowej, dzięki czemu uzyska wgląd w podstawowe problemy zarządzania w oświacie. Kompetencje, w które zostanie wyposażony absolwent studiów, pozwolą mu rozwinąć potencjał zawodowy i w przyszłości z sukcesem kierować instytucją edukacyjną. Absolwent specjalności organizacja i zarządzanie w oświacie uzyska kwalifikacje w zakresie zarządzania w oświacie oraz uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
Koordynator: dr Monika Jurewicz
tel: +48 22 59 347 36
e-mail: monika_jurewicz@sggw.pl

Absolwent specjalności PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGOmagisterskich studiów na kierunku pedagogika, posiada gruntowne przygotowanie teoretyczne w zakresie subdyscyplin pedagogiki i dyscyplin pokrewnych,  potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne oraz prowadzić badania naukowe,  nabywa rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zintegrowanej edukacji dziecka, to jest na I etapie edukacyjnym, zna psychofizyczne uwarunkowania rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym, potrafi diagnozować i monitorować indywidualny rozwój dziecka oraz wspierać jego kompetencje twórcze i zainteresowania, jest refleksyjnym badaczem,  posiada umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego, jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III  w zakresie nauczania języka angielskiego Studia rozszerzają wiedzę i umiejętności absolwentów posiadających już kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej oraz legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.

Absolwent specjalności pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego magisterskich studiów na kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolach, punktach przedszkolnych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego, w klasach „0” i klasach I – III szkoły podstawowej, we wszelkiego rodzaju placówkach, ośrodkach, świetlicach, gdzie prowadzone jest wczesne nauczanie języka angielskiego.. Absolwent uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.