Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego

Wydział Nauk Społecznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO
(edycja: X.2018 – II.2020)

(informacja rekrutacyjna)

Wydział Nauk Społecznych
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Kierownik Studiów – dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek – a.pawlukskrzypek@gmail.com
Bliższe informacje: Barbara Weychert, tel. 602 440 666 lub /22/ 59 34723; barbara_weychert@sggw.pl

Studia przygotowują w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania pedagogicznego. Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty  na dwóch rodzajach zajęć: są to teoretyczne podstawy wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz zajęcia praktyczne. Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  zarówno w publicznych placówkach oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również w placówkach niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne.

Adresaci studiów. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają merytoryczne przygotowanie do prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego do ich prowadzenia zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia obejmuje ono wyłącznie przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych.

Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego, będące dowodem spełnienia wszystkich wymogów w zakresie uzyskiwania przygotowania pedagogicznego, określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575).

Studia trwają 3 semestry: X 2018 r. – II 2020 r. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych w godz. 8 – 17 (harmonogram zjazdów – poniżej), i obejmują: 305 godzin zajęć dydaktycznych oraz praktykę pedagogiczną 150 godz.: (30 godz. w sem.1, 60 godz. w sem. 2 i 60 godz. w sem. 3).

Terminarz zjazdów: 

zjazdy: SEMESTR 1 SEMESTR 2
1 zjazd 27 – 28.X 2018 r. 9 – 10. III 2019 r.
2 zjazd 24 – 25.XI 2018 r. 23 – 24. III 2019 r.
3 zjazd 8 – 9. XII 2018 r. 6 – 7. IV 2019 r.
4 zjazd 12 – 13. I 2019 r. 18 – 19. V 2019 r.
5 zjazd 26 – 27. I 2019 r. 1 – 2. VI 2019 r.

SEMESTR 3 – 
(szczegółowe dni zjazdów podane będą w czerwcu 2019 r. po ukazaniu się Zarządzenia Rektora SGGW ws. organizacji roku akademickiego 2019/2020)

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w programie studiów,
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych,
 • terminowe uiszczenie opłaty za studia.

Warunki odpłatności:

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza wynosi 3900 zł:

 • opłata wpisowa 300 zł, w momencie składania dokumentów, w przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane;
 • czesne 3600 zł z możliwością płatności w trzech ratach:
  • I rata 1200 zł do 31.10.2018;
  • II rata 1200 zł do 15.03.2019;
  • III rata 1200 zł do 15.10.2019;

płatne na konto SGGW: PKO S.A. nr 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060.
Na każdym przelewie należy wpisać subkontoPSPP nr 507-10-120300-Q 00139-99.
Przy wydaniu Świadectwa ukończenia Studiów obowiązuje wpłata 30 zł (opłata za druk Świadectwa).
Na Studiach nie ma zwolnień z odpłatności.

Zasady rekrutacji:
Warunkiem przyjęcia na Studia jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Karta kandydata (druk w załączeniu),
 2. Podanie o przyjęcie na studia (druk w załączeniu),
 3. Kwestionariusz osobowy (druk w załączeniu),
 4. Odpis dyplomu (lub poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego),
 5. Dowód wpłaty wpisowego 300,00 zł (druk w załączeniu),
 6. Własnoręcznie napisany życiorys (rękopis),
 7. 1 fotografia,
 8. ew. świadectwo lekarskie (druk w załączeniu).

Dokumenty można składać do 22 września 2018 r. za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej na adres:
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego
  Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
 1. osobiście w siedzibie Studiów:
  SGGW, ul. Nowoursynowska 166, budynek 35, pokój 100
  (w okresie: 19 – 22.09.2018 r. w godz. 17 – 19 a przed tym okresem – po uprzednim umówieniu się telefonicznie: Barbara Weychert 602 440 666;
  barbara_weychert@sggw.pl)

Uwaga! Podania przesyłane drogą elektroniczną nie będą rejestrowane.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

 • wymogów rekrutacji,
 • dokonaniu wpłaty wpisowego 300 zł lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty przy składaniu dokumentów.

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność przyjętych, zarejestrowanych podań. Liczba miejsc: 50.

Po zakończeniu rekrutacji (22. 09.2018) i zatwierdzeniu listy słuchaczy zostaną rozesłane zawiadomienia o przyjęciu na Studia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi toku studiów.