Niestacjonarne

Niestacjonarne

 

LICZBA GODZIN OGÓŁEM: 1333

LICZBA ECTS: 180

I rok

II rok III rok Razem

438

495 400 1333
W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. W.

Ćw.

200 238 255 240 160 240 615

718

60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS

180 ECTS

Socjologia  – Studia I stopnia – I rok

  Kursy W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Wstęp do socjologii 40 40 Z 5  E 5 10
2. Wstęp do filozofii 20       Z 2 2
3. Antropologia kultury 20   E 3     3
4. Historia myśli społecznej 20 20 E 6     6
5. Psychologia społeczna 20 20     E 6   6 
6. Podstawy ekonomii 20 20 E 6     6
7. Warsztaty komputerowe   20     Z 2 2
8. Podstawy badań społecznych   20     Z 3 3
9. Współczesne stosunki polityczne 20       Z 2 2
10. Klasyczne teorie socjologiczne 20 20     E 8 8
11. Logika praktyczna   20 Z 3     3
12. Socjologia kultury 20   Z 3     3
13. Umiejętności akademickie   10 Z 2      2
14. Język obcy   48 Z 2 Z 2 4
  RAZEM:   438  200 238   30   30  60 

 
Socjologia  – Studia I stopnia – II rok

  Kursy W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian 20   Z 2      2
2. Instytucje, procesy i systemy społeczne 40 40 Z 4  E  5 9
3. Ochrona własności intelektualnej 15   Z 2      2
4. Analiza danych zastanych   20     Z 3 3
5. Statystyka dla socjologów   40 Z 3 Z 3 6
6. Metody badań ilościowych   20 Z  4

 

 

     4

 

 

7. Metody badań jakościowych   20     Z  4

 

 

 4

 

 

8. Socjologia organizacji i zarządzania 20       Z 2 2
9. Współczesne teorie socjologiczne 40 40 Z 4  E 5 9 
10. Socjologia codzienności 20 20      Z 4 4 
11. Demografia społeczna: procesy ludnościowe 20   E 3     3
12. Socjologia wsi 20   Z 2     2
13. Socjologia miasta 20       Z 2 2
14. Etyczne problemy zawodu socjologa 20   Z 2     2
15. Przedmiot do wyboru 20       Z 2 2
16. Język obcy   24 E  3     3 
17. Przedmiot do wyboru   16 Z 1     1
  RAZEM: 495   255 240    30   30 60

 
Socjologia  – Studia I stopnia – III rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Komputerowe analizy danych ilościowych   20 Z 3      3
2. Projekt badawczy   40 Z 4     4 
3. Procesy zmiany społecznej 20   E  3     3
4. Kapitał społeczny 20   Z 2     2
5. Przedmiot do wyboru 20       Z 2 2
6. Przedmiot do wyboru 20   Z 2     2
7. Seminarium licencjackie   20     Z  2 2
8. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego           5  5
9. Praca dyplomowa           5 5
   RAZEM: 160 80 80   14   14 28
10. Przedmioty profilujące do wyboru, specjalność I: Komunikacja społeczna (Student wybiera 4 przedmioty – suma: 16 ECTS):             16
10.1.Socjologia mediów 20 20     E 5
10.2. Socjologia reklamy   20     Z 3
10.3. Komunikacja w grupie 20 20     E 5
10.4.Strategie autoprezentacji   20     Z 3
10.5. Komunikacja werbalna i niewerbalna 20 20     E 5
10.6.Socjologia Internetu   20     Z 3
11. Przedmioty profilujące do wyboru, specjalność II: Analityka społeczna (Student wybiera 4 przedmioty – suma: 16 ECTS):              16
11.1. Między rynkiem a państwem – trzeci sektor   20 Z 3    
11.2. Socjologia płci   20 Z 3    
11.3 Dynamika rynku pracy   20 Z 3    
11.4. Socjologia władzy i polityki 20 20 E 5    
11.5. Współczesne konflikty społeczne i kulturowe 20 20 E 5    
11.6. Współczesne oblicza lokalności

 

 

20 20 E 5    
  RAZEM: 240  80 160   16   16 32
  RAZEM ROK III:400 160 240   30   30 60