Stacjonarne

Stacjonarne

 

LICZBA GODZIN OGÓŁEM: 2200

LICZBA ECTS: 180

I rok II rok III rok Razem
720 840 640 2200
W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw.  
270 450 360 480 330 310  
60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 180 ECTS

Socjologia  – Studia I stopnia – I rok

  Kursy W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Wstęp do socjologii 30 30 E 7     7
2. Wstęp do filozofii 30       Z 2 2
3. Logika praktyczna   45 Z 4     4
4. Antropologia kultury 30   E 2     2
5. Historia myśli społecznej 30 30 E 6     6
6. Psychologia społeczna 30 30     E 6 6
7. Podstawy ekonomii 30 30 E 6     6
8. Warsztaty komputerowe   30     Z 2 2
9. Język obcy   120 Z 3 E 4 7
10. Wychowanie fizyczne   30 Z        
11. Podstawy badań społecznych   30     Z 2 2
12. Współczesne stosunki polityczne 30       Z 2 2
13. Klasyczne teorie socjologiczne 30 30     E 6 6
14. Socjologia kultury 30 30     E 6 6
15. Umiejętności akademickie   15 Z 2     2
  RAZEM: 720 270 450   30   30 60

 
Socjologia  – Studia I stopnia – II rok

  Kursy W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian 30       Z 2 2
2. Instytucje, procesy i systemy społeczne 60 60 Z 5 E 5 10
3. Ochrona własności intelektualnej 30   Z 2     2
4. Statystyka dla socjologów   60 Z 3 Z 2 5
5. Metody badań ilościowych   45 Z 4     4
6. Metody badań jakościowych   45     Z 4 4
7. Analiza danych zastanych   30     Z 4 4
8. Demografia społeczna: procesy ludnościowe 30   Z 2     2
9. Etyczne problemy zawodu socjologa 30   Z 2     2
10. Współczesne teorie socjologiczne 30 30 E 5     5
11. Socjologia organizacji i zarządzania 30 30     E 3 3
12. Socjologia codzienności 30 30     E 4 4
13. Socjologia wsi 30 30 Z 5     5
14. Socjologia miasta 30       Z 2 2
15. Przedmiot do wyboru 30   Z 2     2
16. Praktyki zawodowe   120     Z 4 4
  RAZEM: 840 360 480   30   30 60

 
Socjologia  – Studia I stopnia – III rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Procesy zmiany społecznej 30   Z 2     2
2. Komputerowe analizy danych ilościowych   30 Z 3     3
3. Projekt badawczy   40 Z 3     3
4. Kapitał społeczny 30   Z 2     2
5. Przedmiot do wyboru 30       Z 2 2
6. Przedmiot do wyboru 30       Z 2 2
7. Seminarium licencjackie 30       Z 2 2
8. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego           5 5
9. Praca dyplomowa           5 5
  RAZEM:   220 150 70   10   16 26

 

  Kursy dla specjalności komunikacja społeczna W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Podstawy komunikacji społecznej 30 30 E 5     5
2. Socjologia mediów 30 30 E 5     5
3. Techniki perswazji   30 Z 2     2
4. Język w komunikowaniu   30 Z 3     3
5. Strategie autoprezentacji 30       Z 2 2
6. Socjologia reklamy   30     Z 3 3
7. Socjologia Internetu 30 30 E 5     5
8. Sztuka negocjacji   30     Z 2 2
9. Komunikacja w grupie 30       E 2 2
10. Komunikacja niewerbalna 30       Z 2 2
11. Komunikacja wizualna   30     Z 3 3
  RAZEM: 420 180 240   20   14 34
  Razem III rok: 640 330 310   30   30 60

 

  Kursy dla specjalności analityka społeczna W Ćw 5sem. ECTS
5sem.
6sem. ECTS 6sem. ECTS
1. Socjologia władzy i polityki 30 30 E 4     4
2. System bezpieczeństwa publicznego 30       Z 2 2
3. Współczesne konflikty społeczne i kulturowe 30   Z 2     2
4. Dynamika rynku pracy   30 Z 3     3
5. Miedzy rynkiem a państwem -trzeci sektor   30 Z 3     3
6. Współczesne oblicza lokalności 30 30     E 4 4
7. Zarządzanie publiczne: od goverment do governance   30     Z 2 2
8. Socjologia płci   30     Z 2 2
9. Socjologia ryzyka 30   Z 2     2
10. Polska w procesach integracji europejskiej 30   E 2     2
11. Analizy społeczne i polityczne: metodologia i źródła danych   15 Z 2     2
12. Sztuka dyplomacji   15     Z 2 2
13. Lobbing i rzecznictwo interesów   15 Z 2     2
14. Negocjacje i dialog społeczny   15     Z 2 2
  RAZEM: 420 180 240   20   14 34
  Razem III rok: 640